آرام پادکست
Published January 8, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آرام پادکست کانالی با محتوای انگیزشی واجتماعی می باشد. موفقیت، اراده، مدیتیشن، زندگی نامه ی افراد موفق وبسیاری دیگر از موضوعات انگیزشی را شامل می شود. هدف آرام پادکست بهبود وارتقای وضعیت روحی وفکری شماست امیدوارم هستم که مورد رضایت شما عزیزان واقع بشود با تشکر آرام پادکست

Available Episodes

2020-10-14
قدرت اراده
2020-10-19
استیو جابز کار آفرین موفق
2020-10-30
آشتی با درون
2020-11-06
کنترل ذهن
2020-12-06
هنری فورد مخترع خودرو
2020-12-20
هدف گذاری وبرنامه ریزی
2020-12-23
آرنولد شوارتزنگر - قسمت اول

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-14
قدرت اراده
2020-10-19
استیو جابز کار آفرین موفق
2020-10-30
آشتی با درون
2020-11-06
کنترل ذهن
2020-12-06
هنری فورد مخترع خودرو
2020-12-20
هدف گذاری وبرنامه ریزی
2020-12-23
آرنولد شوارتزنگر - قسمت اول

Latest Episode