آقای آگاهی دهنده
Category Business
Published June 20, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این کانال به منظور بالابردن سطح کمی و کیفی ، شنوندگان در خصوص صنعت تبلیغات و بازاریابی راه اندازی گردیده است . در نظر دارم دانش 25 ساله خود را در زمینه تبلیغات با زبان ساده و قابل درک در اختیار شنوندگان محترم قرار دهم.

Available Episodes

2020-05-14
Introduction
2020-05-14
Definition Advertising
2020-05-14
5m-method
2020-05-17
6w-model
2020-05-17
6w-model
2020-05-21
atl&btl

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-14
Introduction
2020-05-14
Definition Advertising
2020-05-14
5m-method
2020-05-17
6w-model
2020-05-17
6w-model
2020-05-21
atl&btl

Latest Episode