آموزش بلاک چین و کریپتو ها
Category Arts
Published June 30, 2020
Episodes 39

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آموزش بلاک چین و کریپتو ها

Available Episodes

2020-06-30
درباره ی مصوبه ی اخیر مجلس و ممنوعیت رمز ارزها
2020-06-23
پول و ویژگی ذخیره ارزش – جلسه اموزشی 39
2020-06-23
پانزی – کلاهبرداری دسته جمعی – قسمت 38
2020-06-23
تکنولوژی بلاک چین و حضور مهندس های جوان در بازار سرمایه – 37
2020-06-23
معامله کالا به کالا و مفهوم MEDIUM OF EXCHANGE – قسمت 36
2020-06-23
بیت کوین و گزارش جدید گلدمن ساکس علیه آن – قسمت 35
2020-06-23
والت های دسکتاپی کریپتوکارنسی – قسمت سی و چهارم
2020-06-23
والت های موبایلی کریپتوکارنسی – قسمت سی و سوم
2020-06-23
والت های آنلاین کریپتوکارنسی جلسات آموزشی فرهاد مقدم سلیمی – قسمت 32
2020-06-23
ولت های کریپتوکارنسی و آشنایی با آن ها – قسمت سی و یکم
2020-06-23
والت ها و ایجاد حساب در کریپتوکارنسی ها – قسمت بیست و نهم
2020-06-17
بلاک چین و تکنولوژی GPT ها – قسمت بیست و هشتم
2020-06-17
فقر و سیکل معیوب روش های سریع التاثیر – قسمت بیست و هفتم
2020-06-17
تکنولوژی بلاک چین و تحلیل کرپیتوها – قسمت بیست و ششم
2020-06-16
ماینینگ بیت کوین جلسات آموزشی فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیست و پنجم
2020-06-16
بلاک چین ، بیت کوین جلسات آموزشی فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیست و چهارم
2020-06-16
بورس و روش سریع یادگیری نحوه ی تحلیل بازار توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت 23
2020-06-16
بازار سرمایه ، بیت کوین مجموعه جلسات آموزشی فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیستم و دوم
2020-06-16
تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیست و یکم
2020-06-16
بلاک چین ، بیت کوین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیستم
2020-06-16
بلاک چین ، بیت کوین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت نوزدهم
2020-06-16
بلاک چین ، بیت کوین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت هجدهم
2020-06-13
بلاک چین ، بیت کوین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت هفدهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت شانزدهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت پانزدهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت چهاردهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت سیزدهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت دوازدهم
2020-06-13
کریپتوکارنسی ،تحلیل بیت کوین توسط فرهاد مقدم سلیمی -قسمت یازدهم
2020-06-13
کریپتوکارنسی ، بلاک چین و تحلیل بیت کوین توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت دهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت نهم
2020-06-13
تحلیل تکنیکی یا بنیادی؟! جلسه آموزشی تحلیل کریپتو ها – قسمت هشتم
2020-06-10
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت هفتم
2020-06-10
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت ششم
2020-06-10
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت پنجم
2020-06-10
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت چهارم
2020-06-07
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت سوم
2020-06-04
آموزش بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی - قسمت دوم
2020-05-27
آموزش بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی - قسمت اول

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-30
درباره ی مصوبه ی اخیر مجلس و ممنوعیت رمز ارزها
2020-06-23
پول و ویژگی ذخیره ارزش – جلسه اموزشی 39
2020-06-23
پانزی – کلاهبرداری دسته جمعی – قسمت 38
2020-06-23
تکنولوژی بلاک چین و حضور مهندس های جوان در بازار سرمایه – 37
2020-06-23
معامله کالا به کالا و مفهوم MEDIUM OF EXCHANGE – قسمت 36
2020-06-23
بیت کوین و گزارش جدید گلدمن ساکس علیه آن – قسمت 35
2020-06-23
والت های دسکتاپی کریپتوکارنسی – قسمت سی و چهارم
2020-06-23
والت های موبایلی کریپتوکارنسی – قسمت سی و سوم
2020-06-23
والت های آنلاین کریپتوکارنسی جلسات آموزشی فرهاد مقدم سلیمی – قسمت 32
2020-06-23
ولت های کریپتوکارنسی و آشنایی با آن ها – قسمت سی و یکم
2020-06-23
والت ها و ایجاد حساب در کریپتوکارنسی ها – قسمت بیست و نهم
2020-06-17
بلاک چین و تکنولوژی GPT ها – قسمت بیست و هشتم
2020-06-17
فقر و سیکل معیوب روش های سریع التاثیر – قسمت بیست و هفتم
2020-06-17
تکنولوژی بلاک چین و تحلیل کرپیتوها – قسمت بیست و ششم
2020-06-16
ماینینگ بیت کوین جلسات آموزشی فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیست و پنجم
2020-06-16
بلاک چین ، بیت کوین جلسات آموزشی فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیست و چهارم
2020-06-16
بورس و روش سریع یادگیری نحوه ی تحلیل بازار توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت 23
2020-06-16
بازار سرمایه ، بیت کوین مجموعه جلسات آموزشی فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیستم و دوم
2020-06-16
تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیست و یکم
2020-06-16
بلاک چین ، بیت کوین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیستم
2020-06-16
بلاک چین ، بیت کوین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت نوزدهم
2020-06-16
بلاک چین ، بیت کوین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت هجدهم
2020-06-13
بلاک چین ، بیت کوین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت هفدهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت شانزدهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت پانزدهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت چهاردهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت سیزدهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت دوازدهم
2020-06-13
کریپتوکارنسی ،تحلیل بیت کوین توسط فرهاد مقدم سلیمی -قسمت یازدهم
2020-06-13
کریپتوکارنسی ، بلاک چین و تحلیل بیت کوین توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت دهم
2020-06-13
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت نهم
2020-06-13
تحلیل تکنیکی یا بنیادی؟! جلسه آموزشی تحلیل کریپتو ها – قسمت هشتم
2020-06-10
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت هفتم
2020-06-10
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت ششم
2020-06-10
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت پنجم
2020-06-10
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت چهارم
2020-06-07
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت سوم
2020-06-04
آموزش بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی - قسمت دوم
2020-05-27
آموزش بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی - قسمت اول

Latest Episode