آنگلوپاد. فغانس پاد. کتابولیک
Category Education
Published October 17, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

AngloPod تحلیل و بررسی اصطلاحات رایج زبان آنگلیسی FrançPod اصطلاحات و گروه کلمات مناسب برای آمادگی آزمون زبان فرانسه Ketabolic صدای کتابهایی که ارزش شنیده شدن دارند

Available Episodes

2019-04-19
اپیزود صفرم آنگلوپاد
2019-04-19
اپیزود اول آنگلوپاد
2019-04-19
اپیزود صفرم فغانس پاد
2019-04-19
اپیزود اول فغانس پاد
2019-04-20
اپیزود دوم آنگلوپاد
2019-04-23
اپیزود سوم آنگلوپاد
2019-05-04
اپیزود صفر کتابولیک
2019-05-09
کتاب اول قسمت اول

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-04-19
اپیزود صفرم آنگلوپاد
2019-04-19
اپیزود اول آنگلوپاد
2019-04-19
اپیزود صفرم فغانس پاد
2019-04-19
اپیزود اول فغانس پاد
2019-04-20
اپیزود دوم آنگلوپاد
2019-04-23
اپیزود سوم آنگلوپاد
2019-05-04
اپیزود صفر کتابولیک
2019-05-09
کتاب اول قسمت اول

Latest Episode