آن روی سکه
Category Sports
Published October 12, 2020
Episodes 15

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در آن روی سکه که در وبسایت طرفداری تهیه می شه، پرونده های تاریخی و روز ورزشی جالب رو از زاویه ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مرور می کنیم

Available Episodes

2018-12-23
پادکست آن روی سکه (1): سایه های سیاه
2019-01-07
آن روی سکه (2): معبد منحوس
2019-02-06
آن روی سکه (3): دردانه های بازبی
2019-02-27
OJ- Tarafdari
2019-03-23
مهم ترین اتفاقات ورزشی سال 1397
2019-04-06
Ep 6. Messi
2019-04-27
آن روی سکه (7): گمشده در کوهستان
2019-06-03
Ep08
2019-07-07
Ep 9: Fashanu
2019-07-31
فوتبال و سیاست (1)
2019-09-11
10.2 Brazil [Final].mp3
2019-09-19
داستان دونده ایرانی فوق ماراتن
2019-10-16
فوتبال و سیاست در مجارستان
2019-10-26
احمدرضا فلسفی
2019-10-26
احمدرضا فلسفی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-12-23
پادکست آن روی سکه (1): سایه های سیاه
2019-01-07
آن روی سکه (2): معبد منحوس
2019-02-06
آن روی سکه (3): دردانه های بازبی
2019-02-27
OJ- Tarafdari
2019-03-23
مهم ترین اتفاقات ورزشی سال 1397
2019-04-06
Ep 6. Messi
2019-04-27
آن روی سکه (7): گمشده در کوهستان
2019-06-03
Ep08
2019-07-07
Ep 9: Fashanu
2019-07-31
فوتبال و سیاست (1)
2019-09-11
10.2 Brazil [Final].mp3
2019-09-19
داستان دونده ایرانی فوق ماراتن
2019-10-16
فوتبال و سیاست در مجارستان
2019-10-26
احمدرضا فلسفی
2019-10-26
احمدرضا فلسفی

Latest Episode