آواک
Published June 2, 2021
Episodes 149

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نشر شنیداری آواک [email protected]

Available Episodes

2012-04-08
NaturDasht-Fasl1
2012-04-13
NaturDasht-Fasl2
2012-04-27
NaturDasht-Fasl3
2012-06-02
NaturDasht-Fasl4
2013-02-11
ToRaftei-01
2013-04-15
Anarbanoo
2013-09-22
چشم چشم دو ابرو - 1
2013-09-30
چشم چشم دو ابرو - 2
2013-10-12
چشم چشم دو ابرو - 1
2013-10-14
چشم چشم دو ابرو - 3
2013-10-19
از راه دور - 1
2013-10-27
چشم چشم دو ابرو - 4
2013-11-09
از راه دور - 2
2013-11-13
آنونس چشم چشم دو ابرو - 5
2013-11-17
چشم چشم دو ابرو - 5
2013-11-26
Naturdasht-Fasl5
2013-11-30
از راه دور - 3
2013-12-08
Naturdasht-Fasl6
2013-12-13
Naturdasht-Fasl7
2013-12-18
چشم چشم دو ابرو - 6
2013-12-28
Naturdasht-Fasl8
2014-01-04
از راه دور - 4
2014-01-06
Naturdasht-Fasl9
2014-01-12
Naturdasht-Fasl10
2014-01-15
آنونس نشر شنیداری آواک
2014-01-16
چنددقیقه‌ی ابتدایی داستان نره‌غول خودخواه
2014-01-19
Naturdasht-Fasl11
2014-01-23
چشم چشم دو ابرو - 7
2014-02-01
Naturdasht-Fasl12
2014-02-02
آنونس داستان کوتاه «از دفترچه‌ی خاطرات یک دوشیزه»، نوشته‌ی آنتون چخوف
2014-02-09
Naturdasht-Fasl13
2014-02-13
از راه دور - 5
2014-03-04
Naturdasht-Fasl14
2014-03-15
Naturdasht-Fasl15
2014-03-19
چشم چشم دو ابرو - 8 نوروزی
2014-03-20
عیدانه
2014-05-06
از راه دور - 7
2014-07-16
بخشی از اجرای داستانخوانی اناربانو-1
2014-08-22
چشم چشم دو ابرو - 9
2014-09-18
اگر شبی از شبهای زمستان مسافری - بخش اول
2014-10-30
جاودانگی - بخش اول
2014-12-02
چشم چشم دو ابرو - 10
2014-12-19
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی اول- قصه‌ی شب یلدا
2014-12-29
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوم- قصه‌ی جادوگر و شش قو - تیزر
2015-01-02
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی سوم- قصه‌ی رقصنده با باد - تیزر
2015-01-10
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی چهارم- قصه‌ی شاهزاده یاقوت - تیزر
2015-01-25
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی ششم- قصه‌ی مرد تنهای کوهستان - تیزر
2015-02-08
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هفتم- قصه‌ی دیو بابا - تیزر
2015-02-17
theGreatGatsby
2015-02-24
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هشتم- قصه‌ی شاهزاده خانم پرتقالی - تیزر
2015-02-26
چشم چشم دو ابرو - 11
2015-03-08
از راه دور - 9
2015-03-11
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی نهم- قصه‌ی پیرمرد و سر و صدا - تیزر
2015-03-12
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دهم- قصه‌ی ایوان سارِویچ - تیزر
2015-03-20
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی یازدهم- قصه‌ی ماه‌آباد - تیزر
2015-03-26
موسیقی قصه‌های صندوقچه
2015-04-08
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوازدهم- قصه‌ی مرد گوژپشت - تیزر
2015-12-26
چشم چشم دو ابرو - 12
2016-03-16
بهرام شیر - بخش یک، پیشگفتار
2016-03-16
بهرام شیر - بخش دو، از شاهنامه
2016-03-23
اگر شبی از شبهای زمستان مسافری - بخش دوم
2016-07-12
JeNeSaisPas - Farsi
2016-08-10
مریم، ولدِ آوارگی - الیاس علوی
2016-12-01
Stresse
2017-04-03
فیل در تاریکی - بخش اول: یکشنبه، ۱
2017-12-13
پروفسور اسکولسکی و ژنرال پیسکولسکی
2018-04-02
KheiroNnesa - 1
2018-07-10
KheiroNnesa-2
2018-07-12
KheiroNnesa-3&4
2018-12-28
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوم - جادوگر و شش قو
2019-01-02
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی سوم - رقصنده با باد
2019-01-05
Naturdasht-Fasl16
2019-01-10
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی چهارم - شاهزاده یاقوت
2018-07-12
KheiroNnesa-3&4
2019-01-12
Naturdasht-Fasl17
2018-12-28
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوم - جادوگر و شش قو
2019-01-19
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی پنجم - صلاح الدین تاجر
2019-01-02
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی سوم - رقصنده با باد
2019-02-21
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی ششم - مرد تنهای کوهستان
2019-01-05
Naturdasht-Fasl16
2019-02-21
NaturDasht-Fasl18
2019-01-10
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی چهارم - شاهزاده یاقوت
2019-02-23
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هفتم - دیو بابا
2019-01-12
Naturdasht-Fasl17
2019-02-23
NaturDasht-Fasl19
2019-01-19
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی پنجم - صلاح الدین تاجر
2019-02-26
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هشتم - شاهزاده خانم پرتقالی
2019-02-21
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی ششم - مرد تنهای کوهستان
2019-03-02
NaturDasht-Fasl20
2019-02-21
NaturDasht-Fasl18
2019-03-10
NaturDasht-Fasl21
2019-02-23
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هفتم - دیو بابا
2019-03-10
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی نهم - پیرمرد و سر و صدا
2019-02-23
NaturDasht-Fasl19
2019-04-24
NaturDasht-Fasl22
2019-02-26
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هشتم - شاهزاده خانم پرتقالی
2019-04-24
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دهم- قصه‌ی ایوان سارِویچ
2019-03-02
NaturDasht-Fasl20
2019-05-01
NaturDasht-Fasl23
2019-03-10
NaturDasht-Fasl21
2019-05-10
NaturDasht-Fasl24
2019-03-10
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی نهم - پیرمرد و سر و صدا
2019-05-15
NaturDasht-Fasl25&26
2019-04-24
NaturDasht-Fasl22
2019-06-13
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی یازدهم- قصه‌ی ماه‌آباد
2019-04-24
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دهم- قصه‌ی ایوان سارِویچ
2019-07-08
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوازدهم- قصه‌ی مرد گوژپشت
2019-05-01
NaturDasht-Fasl23
2019-08-09
از دفترچه خاطرات یک دوشیزه- آنتون چخوف
2019-05-10
NaturDasht-Fasl24
2019-09-06
معاشرت - شماره‌ی صفر
2019-05-15
NaturDasht-Fasl25&26
2019-10-03
معاشرت - شماره‌ی یک
2019-06-13
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی یازدهم- قصه‌ی ماه‌آباد
2019-11-10
معاشرت - شماره‌ی دو
2019-07-08
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوازدهم- قصه‌ی مرد گوژپشت
2020-03-16
KheiroNnesa-5
2019-08-09
از دفترچه خاطرات یک دوشیزه- آنتون چخوف
2020-03-18
KheiroNnesa-6
2019-09-06
معاشرت - شماره‌ی صفر
2020-03-20
KheiroNnesa - 7
2019-10-03
معاشرت - شماره‌ی یک
2020-03-24
KheiroNnesa - 8
2019-11-10
معاشرت - شماره‌ی دو
2020-05-08
معاشرت - شماره‌ی سه
2020-03-16
KheiroNnesa-5
2020-07-04
عشق من ارانخوز
2020-03-18
KheiroNnesa-6
2020-07-12
ترجمه‌های شفاهی (مجله‌ی سینمایی کوکر) - بخش اول - تروفو و کایه‌دوسینما
2020-03-20
KheiroNnesa - 7
2020-08-16
نره غول خودخواه
2020-03-24
KheiroNnesa - 8
2020-09-11
معاشرت - شماره‌ی چهار
2020-05-08
معاشرت - شماره‌ی سه
2020-10-25
ترجمه‌های شفاهی (مجله‌ی سینمایی کوکر) - بخش دوم - کایه‌دوسینما از زبان ولکروز و رومر
2020-07-04
عشق من ارانخوز
2021-01-04
KheiroNnesa - 9&10
2020-07-12
ترجمه‌های شفاهی (مجله‌ی سینمایی کوکر) - بخش اول - تروفو و کایه‌دوسینما
2021-01-18
KheiroNnesa - 11&12
2020-08-16
نره غول خودخواه
2021-03-04
معاشرت-شماره‌ی پنج ،ویژه‌ی سرژ گنزبورگ
2020-09-11
معاشرت - شماره‌ی چهار
2021-06-02
معاشرت - شماره‌ی شش، ویژه‌ی دلیدا
2020-10-25
ترجمه‌های شفاهی (مجله‌ی سینمایی کوکر) - بخش دوم - کایه‌دوسینما از زبان ولکروز و رومر
2021-01-04
KheiroNnesa - 9&10
2021-01-18
KheiroNnesa - 11&12
2021-03-04
معاشرت-شماره‌ی پنج ،ویژه‌ی سرژ گنزبورگ
2021-06-02
معاشرت - شماره‌ی شش، ویژه‌ی دلیدا
2021-07-22
معاشرت - شماره‌ی هفت، مامان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2012-04-08
NaturDasht-Fasl1
2012-04-13
NaturDasht-Fasl2
2012-04-27
NaturDasht-Fasl3
2012-06-02
NaturDasht-Fasl4
2013-02-11
ToRaftei-01
2013-04-15
Anarbanoo
2013-09-22
چشم چشم دو ابرو - 1
2013-09-30
چشم چشم دو ابرو - 2
2013-10-12
چشم چشم دو ابرو - 1
2013-10-14
چشم چشم دو ابرو - 3
2013-10-19
از راه دور - 1
2013-10-27
چشم چشم دو ابرو - 4
2013-11-09
از راه دور - 2
2013-11-13
آنونس چشم چشم دو ابرو - 5
2013-11-17
چشم چشم دو ابرو - 5
2013-11-26
Naturdasht-Fasl5
2013-11-30
از راه دور - 3
2013-12-08
Naturdasht-Fasl6
2013-12-13
Naturdasht-Fasl7
2013-12-18
چشم چشم دو ابرو - 6
2013-12-28
Naturdasht-Fasl8
2014-01-04
از راه دور - 4
2014-01-06
Naturdasht-Fasl9
2014-01-12
Naturdasht-Fasl10
2014-01-15
آنونس نشر شنیداری آواک
2014-01-16
چنددقیقه‌ی ابتدایی داستان نره‌غول خودخواه
2014-01-19
Naturdasht-Fasl11
2014-01-23
چشم چشم دو ابرو - 7
2014-02-01
Naturdasht-Fasl12
2014-02-02
آنونس داستان کوتاه «از دفترچه‌ی خاطرات یک دوشیزه»، نوشته‌ی آنتون چخوف
2014-02-09
Naturdasht-Fasl13
2014-02-13
از راه دور - 5
2014-03-04
Naturdasht-Fasl14
2014-03-15
Naturdasht-Fasl15
2014-03-19
چشم چشم دو ابرو - 8 نوروزی
2014-03-20
عیدانه
2014-05-06
از راه دور - 7
2014-07-16
بخشی از اجرای داستانخوانی اناربانو-1
2014-08-22
چشم چشم دو ابرو - 9
2014-09-18
اگر شبی از شبهای زمستان مسافری - بخش اول
2014-10-30
جاودانگی - بخش اول
2014-12-02
چشم چشم دو ابرو - 10
2014-12-19
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی اول- قصه‌ی شب یلدا
2014-12-29
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوم- قصه‌ی جادوگر و شش قو - تیزر
2015-01-02
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی سوم- قصه‌ی رقصنده با باد - تیزر
2015-01-10
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی چهارم- قصه‌ی شاهزاده یاقوت - تیزر
2015-01-25
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی ششم- قصه‌ی مرد تنهای کوهستان - تیزر
2015-02-08
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هفتم- قصه‌ی دیو بابا - تیزر
2015-02-17
theGreatGatsby
2015-02-24
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هشتم- قصه‌ی شاهزاده خانم پرتقالی - تیزر
2015-02-26
چشم چشم دو ابرو - 11
2015-03-08
از راه دور - 9
2015-03-11
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی نهم- قصه‌ی پیرمرد و سر و صدا - تیزر
2015-03-12
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دهم- قصه‌ی ایوان سارِویچ - تیزر
2015-03-20
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی یازدهم- قصه‌ی ماه‌آباد - تیزر
2015-03-26
موسیقی قصه‌های صندوقچه
2015-04-08
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوازدهم- قصه‌ی مرد گوژپشت - تیزر
2015-12-26
چشم چشم دو ابرو - 12
2016-03-16
بهرام شیر - بخش یک، پیشگفتار
2016-03-16
بهرام شیر - بخش دو، از شاهنامه
2016-03-23
اگر شبی از شبهای زمستان مسافری - بخش دوم
2016-07-12
JeNeSaisPas - Farsi
2016-08-10
مریم، ولدِ آوارگی - الیاس علوی
2016-12-01
Stresse
2017-04-03
فیل در تاریکی - بخش اول: یکشنبه، ۱
2017-12-13
پروفسور اسکولسکی و ژنرال پیسکولسکی
2018-04-02
KheiroNnesa - 1
2018-07-10
KheiroNnesa-2
2018-07-12
KheiroNnesa-3&4
2018-12-28
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوم - جادوگر و شش قو
2019-01-02
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی سوم - رقصنده با باد
2019-01-05
Naturdasht-Fasl16
2019-01-10
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی چهارم - شاهزاده یاقوت
2018-07-12
KheiroNnesa-3&4
2019-01-12
Naturdasht-Fasl17
2018-12-28
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوم - جادوگر و شش قو
2019-01-19
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی پنجم - صلاح الدین تاجر
2019-01-02
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی سوم - رقصنده با باد
2019-02-21
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی ششم - مرد تنهای کوهستان
2019-01-05
Naturdasht-Fasl16
2019-02-21
NaturDasht-Fasl18
2019-01-10
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی چهارم - شاهزاده یاقوت
2019-02-23
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هفتم - دیو بابا
2019-01-12
Naturdasht-Fasl17
2019-02-23
NaturDasht-Fasl19
2019-01-19
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی پنجم - صلاح الدین تاجر
2019-02-26
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هشتم - شاهزاده خانم پرتقالی
2019-02-21
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی ششم - مرد تنهای کوهستان
2019-03-02
NaturDasht-Fasl20
2019-02-21
NaturDasht-Fasl18
2019-03-10