اثرانگشت
Category Arts
Published October 15, 2020
Episodes 17

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

متن ادبی و کوتاه

Available Episodes

2020-01-17
سکوت کن ....
2020-01-18
در بهترین حالت ممکن خواهی بود......
2020-01-20
داستان زندگی...
2020-01-24
درک تفاوت آدمها...
2020-01-28
خروس جنگی ها ...
2020-02-07
همه در حال مدارا کردنیم...
2020-02-23
تو خودت خالق بهشت و جهنم خویشی
2020-03-09
چه شد من عاشقت گشتم؟
2020-03-09
عاشقت هستم ولی آیا تو هم..؟؟
2021-02-21
آخرین زمستان قرن
2021-02-21
خود واقعی ..
2021-02-24
رفیق باز کوچک
2021-02-25
ما سالهاست زنده ایم بدون آنکه لحظه ای زندگی کنیم
2021-03-11
آدم شدن؟
2021-03-19
تو نیز مرا اینچنین آرزو کن
2021-03-19
مراقبت کن از خودت
2021-04-10
آدم خوب یا بد؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-01-17
سکوت کن ....
2020-01-18
در بهترین حالت ممکن خواهی بود......
2020-01-20
داستان زندگی...
2020-01-24
درک تفاوت آدمها...
2020-01-28
خروس جنگی ها ...
2020-02-07
همه در حال مدارا کردنیم...
2020-02-23
تو خودت خالق بهشت و جهنم خویشی
2020-03-09
چه شد من عاشقت گشتم؟
2020-03-09
عاشقت هستم ولی آیا تو هم..؟؟
2021-02-21
آخرین زمستان قرن
2021-02-21
خود واقعی ..
2021-02-24
رفیق باز کوچک
2021-02-25
ما سالهاست زنده ایم بدون آنکه لحظه ای زندگی کنیم
2021-03-11
آدم شدن؟
2021-03-19
تو نیز مرا اینچنین آرزو کن
2021-03-19
مراقبت کن از خودت
2021-04-10
آدم خوب یا بد؟

Latest Episode