اردوگاه پیشوا
Category History
Published October 16, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

زنانی که با خیال پردازی شان خود را معشوقه پیشوا می دانستند و آماده تسلیم کردن خود دربرابرش بودند خواسته و ناخواسته در به قدرت رسیدنش نقش به سزایی داشتند. ما در اردوگاه پیشوا روایتی متفاوت از زندگی یک کهنه‌سرباز نشان‌دار جنگ جهانی اول را میشنویم و با برداشت های متعددی رو به رو خواهیم شد. راست،دروغ.تهمت،حقیقت و خیال... نویسنده و کارگردان : محمد رحمانیان ثابت

Available Episodes

2020-06-15
اردوگاه پیشوا(قسمت اول)
2020-06-27
قسمت دوم
2020-07-04
اردوگاه پیشوا (قسمت سوم)
2020-07-10
اردوگاه پیشوا (قسمت چهارم)
2020-07-19
اردوگاه پیشوا قسمت پنجم
2020-07-26
اردوگاه پیشوا(قسمت ششم)
2020-08-04
اردوگاه پیشوا ( قسمت هفتم)
2020-09-04
قسمت هشتم
2020-09-26
اردوگاه پیشوا (قسمت نهم)
2020-10-16
اردوگاه پیشوا(قسمت دهم)
2020-10-16
اردوگاه پیشوا(قسمت دهم)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-15
اردوگاه پیشوا(قسمت اول)
2020-06-27
قسمت دوم
2020-07-04
اردوگاه پیشوا (قسمت سوم)
2020-07-10
اردوگاه پیشوا (قسمت چهارم)
2020-07-19
اردوگاه پیشوا قسمت پنجم
2020-07-26
اردوگاه پیشوا(قسمت ششم)
2020-08-04
اردوگاه پیشوا ( قسمت هفتم)
2020-09-04
قسمت هشتم
2020-09-26
اردوگاه پیشوا (قسمت نهم)
2020-10-16
اردوگاه پیشوا(قسمت دهم)
2020-10-16
اردوگاه پیشوا(قسمت دهم)

Latest Episode