اصول بازاریابی
Category Business
Published July 18, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اگه تمایل دارید مفاهیم بازاریابی را به زبانی ساده بشنوید اگه مایلید از تجربیات ما برای بهبود کارهایتان استفاده کنید اینجا جای شماست

Available Episodes

2020-07-18
اصول بازاریابی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-18
اصول بازاریابی

Latest Episode