افترپارتی با سینا
Published December 18, 2019
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مثل وقتی بعد مهمونی و بزن و بکوب تازه وقت می‌کنی دو دقیقه با دوستت حرف بزنی این پروژه و آزمایش شخصیه سیناست، برای گفتن داستان خودش و دوستاش

Available Episodes

2019-10-29
امیر صادق‌پور
2019-10-29
راضیه شاهوردی
2019-11-02
حامد کاظمی
2019-11-14
امین معظمی
2019-12-06
عبدی اوحدی
2019-12-18
یاسین اکبری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-29
امیر صادق‌پور
2019-10-29
راضیه شاهوردی
2019-11-02
حامد کاظمی
2019-11-14
امین معظمی
2019-12-06
عبدی اوحدی
2019-12-18
یاسین اکبری

Latest Episode