افرافوتو
Category Arts
Published April 20, 2021
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2019-08-28
ادبیات و عکاسی
2019-10-05
پرتره ددپن.mp3
2019-11-14
مکان نگاری نوین
2020-01-06
امر آلوده
2020-01-21
عکاسی خیابانی
2020-02-03
عکس سلفی
2020-02-17
دوسالانه عکس ایران
2020-03-09
رکود بزرگ
2020-03-22
رکود بزرگ-قسمت دوم
2020-04-07
مکتب نیویورک
2020-04-19
عکاسی میکسانگ
2020-05-19
امرخصوصی در عکاسی معاصر
2020-08-12
جاده
2020-09-05
عکاسی خانوادگی
2020-11-16
عکاسی عثمانی
2020-12-18
علی خان والی، حاکم عکاس
2021-01-07
ایران ژاپن، پیدایش عکاسی
2021-02-18
قرن 19، عکاسی ژاپن
2021-04-20
فرانجسکا وودمن عکاسی متمایز
2021-04-20
فرانجسکا وودمن عکاسی متمایز
2021-06-21
عکاسان ایرانی و حراج های هنری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-08-28
ادبیات و عکاسی
2019-10-05
پرتره ددپن.mp3
2019-11-14
مکان نگاری نوین
2020-01-06
امر آلوده
2020-01-21
عکاسی خیابانی
2020-02-03
عکس سلفی
2020-02-17
دوسالانه عکس ایران
2020-03-09
رکود بزرگ
2020-03-22
رکود بزرگ-قسمت دوم
2020-04-07
مکتب نیویورک
2020-04-19
عکاسی میکسانگ
2020-05-19
امرخصوصی در عکاسی معاصر
2020-08-12
جاده
2020-09-05
عکاسی خانوادگی
2020-11-16
عکاسی عثمانی
2020-12-18
علی خان والی، حاکم عکاس
2021-01-07
ایران ژاپن، پیدایش عکاسی
2021-02-18
قرن 19، عکاسی ژاپن
2021-04-20
فرانجسکا وودمن عکاسی متمایز
2021-04-20
فرانجسکا وودمن عکاسی متمایز
2021-06-21
عکاسان ایرانی و حراج های هنری

Latest Episode