اقتصاد ایران در گذار از بحران
Category Business
Published April 29, 2021
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اقتصاد ایران در گذار از بحران مجموعه‌ای 90 قسمتی است که در آن صادق الحسینی و علی مروی، دو تن از اقتصاددانان جوان کشور به مباحثه درباره اقتصاد ایران می‌پردازند. در 30 قسمت ابتدایی این برنامه به داستان اقتصاد ایران پرداخته می‌شود و و در هر قسمت یک بحران اقتصادی کشور به زبان ساده موشکافی خواهد شد. قسمت جدید این برنامه را هر هفته از اینجا بشنوید برای دیدن نمودارهای هر اپیزود به آدرس زیر در تلگرام مراجعه کنید: http://t.me/irecocrisis

Available Episodes

2020-12-28
اول - مقدمه و آشنایی
2020-12-28
دوم - داستان تورم
2020-12-29
سوم - داستان تورم و نرخ بهره
2020-12-29
چهارم - داستان انحصار
2020-12-29
پنجم - داستان کسری بودجه
2020-12-29
ششم - داستان قیمت‌گذاری
2020-12-29
هفتم - داستان ارز
2020-12-31
هشتم - داستان ایران در جهان
2021-01-07
نهم - داستان دیپلماسی و بازدارندگی
2021-01-14
دهم - داستان یارانه
2021-01-21
یازدهم - داستان یارانه 2 - راه‌حل
2021-01-28
دوزادهم - داستان بازار سرمایه
2021-02-04
سیزدهم - داستان مالیات
2021-02-18
چهاردهم - داستان مسکن
2021-02-25
پانزدهم - داستان فساد
2021-03-04
شانزدهم - داستان فقر و نابرابری
2021-03-11
هفدهم - داستان اشتغال و بیکاری
2021-04-09
ویژه برنامه
2021-04-15
هجدهم - داستان صندوق‌های بازنشستگی
2021-04-29
نوزدهم - داستان خصوصی‌سازی
2021-05-12
بیستم - داستان سربازی اجباری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-28
اول - مقدمه و آشنایی
2020-12-28
دوم - داستان تورم
2020-12-29
سوم - داستان تورم و نرخ بهره
2020-12-29
چهارم - داستان انحصار
2020-12-29
پنجم - داستان کسری بودجه
2020-12-29
ششم - داستان قیمت‌گذاری
2020-12-29
هفتم - داستان ارز
2020-12-31
هشتم - داستان ایران در جهان
2021-01-07
نهم - داستان دیپلماسی و بازدارندگی
2021-01-14
دهم - داستان یارانه
2021-01-21
یازدهم - داستان یارانه 2 - راه‌حل
2021-01-28
دوزادهم - داستان بازار سرمایه
2021-02-04
سیزدهم - داستان مالیات
2021-02-18
چهاردهم - داستان مسکن
2021-02-25
پانزدهم - داستان فساد
2021-03-04
شانزدهم - داستان فقر و نابرابری
2021-03-11
هفدهم - داستان اشتغال و بیکاری
2021-04-09
ویژه برنامه
2021-04-15
هجدهم - داستان صندوق‌های بازنشستگی
2021-04-29
نوزدهم - داستان خصوصی‌سازی
2021-05-12
بیستم - داستان سربازی اجباری

Latest Episode