انگلیسی بی کلاس
Category Education
Published February 18, 2021
Episodes 221

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلام من سلیمانی هستم شما به پادکست آموزشی انگلیسی بی کلاس گوش میدهید.

Available Episodes

2020-03-11
کلمات ضروری GRE اپیزود۱
2020-03-12
English Vocabulary in Use درس ۱
2020-03-14
English Vocabulary in Use درس ۲
2020-03-14
کلمات ضروری GRE اپیزود ۲
2020-03-14
اپیزود یکم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-16
اپیزود دوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-16
English Vocabulary in Use درس ۳
2020-03-17
کلمات ضروری GRE اپیزود۳
2020-03-17
اپیزود سوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-17
اپیزود چهارم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-17
اپیزود پنجم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-17
درس ۴ English Vocabulary in Use
2020-03-18
English Vocabulary in Use درس ۵
2020-03-19
اپیزود ششم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-19
اپیزود هفتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-19
اپیزود هشتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-19
اپیزود نهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-19
درس ۶ English Vocabulary in Use
2020-03-19
کلمات ضروری GRE اپیزود ۴
2020-03-20
اپیزود دهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-20
اپیزود یازدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-22
درس ۷ از کتاب Engliah Vocabulary in Use
2020-03-22
درس ۸ از کتاب English Vocabulary in Use
2020-03-22
قسمت دوازدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-22
قسمت سیزدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-23
قسمت چهاردهم از کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-23
درس ۹ از کتاب English Vocabulary in Use
2020-03-25
کلمات ضروری GRE اپیزود ۵
2020-03-25
درس ۱۰ از کتاب English Vocabulary in Use
2020-03-25
درس ۱۱ از کتاب English Vocabulary in Use
2020-03-25
درس ۱۲ از کتاب English Vocabulary in Use
2020-03-25
قسمت پانزدهم از کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-25
قسمت شانزدهم از کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-25
قسمت هفدهم از کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-27
قسمت هجدهم از کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-27
قسمت نوزدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-27
قسمت بیستم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-28
درس ۱۳ از کتاب English Vocabulary in Use سطح upper intermediate
2020-03-30
قسمت بیست و یکم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-30
قسمت بیست و دوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-30
قسمت بیست و سوم‌کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-30
درس ۱۴ از کتاب English Vocabulary in Use
2020-03-31
درس ۱۵ کتاب English Vocabulary in Use
2020-03-31
قسمت بیست و چهارم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-31
قسمت بیست و پنجم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-01
درس ۱۶ کتاب English Vocabulary in Use
2020-04-01
بیست و ششمین درس کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-01
بیست و هفتمین قسمت کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-02
قسمت بیست و هشتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-02
قسمت بیست و نه کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-02
قسمت سی کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-02
قسمت سی و یک کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-02
درس ۱۷ کتاب English Vocabulary in Use
2020-04-03
راهنمایی برای کسانی که با انگلیسی بی کلاس آشنا نیستند
2020-04-03
درس ۱۸ کتاب English Vocabulary in Use
2020-04-03
قسمت سی و دوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-03
قسمت سی و سوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-04
کلمات ضروری GRE بارونز اپیزود شش
2020-04-06
قسمت سی و چهار کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-06
قسمت سی و پنج کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-06
درس ۱۹ کتاب English Vocabulary in Use
2020-04-06
قسمت سی و شش کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-07
قسمت سی و هفت کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-07
قسمت سی و هشت کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-07
قسمت سی و نه کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-08
قسمت چهل کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-08
قسمت چهل و یک کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-08
درس ۲۰ کتاب English Vocabulary in Use
2020-04-09
قسمت چهل و دو کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-09
قسمت چهل و سه کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-09
قسمت چهل و چهار کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-09
قسمت چهل و پنج کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-10
قسمت چهل و شش کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-10
قسمت چهل و هفت کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-10
قسمت چهل و هشت کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-10
درس ۲۱ کتاب English vocabulary in Use
2020-04-11
درس ۲۲ کتاب English Vocabulary in Use
2020-04-11
درس ۲۳ کتاب english vocabulary in use
2020-04-11
قسمت چهل و نه کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-12
قسمت پنجاه کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-12
قسمت پنجاه و یک کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-13
قسمت پنجاه و دو کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-13
کلمات ضروری GRE قسمت ۷
2020-04-15
قسمت پنجاه و سه کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-15
قسمت پنجاه و چهار کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-16
قسمت پنجاه و پنج کتاب basic vocabulary in use
2020-04-16
درس ۲۴ کتاب English Vocabulary in Use
2020-04-17
قسمت پنجاه و شش کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-17
درس ۲۵ کتاب English vocabulary in Use
2020-04-19
قسمت پنجاه و هفت کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-20
قسمت پنجاه و هشت کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-21
قسمت پنجاه و نه کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-28
قسمت آخر کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-04-29
درس ۲۶ کتاب English Vocabulary in Use
2020-04-30
درس ۲۷ کتاب English Vocabulary in Use
2020-05-01
درس ۲۸ کتاب English Vocabulary in Use
2020-05-03
درس ۲۹ کتاب English Vocabulary in Use
2020-05-05
درس ۳۰ کتاب English Vocabulary in Use
2020-05-06
درس ۳۱ کتاب English Vocabulary in Use
2020-05-07
درس ۱ کتاب High Intermediate 3 کانون زبان ایران
2020-05-07
درس ۱ گرامر کتاب High Intermediate3 کانون زبان ایران
2020-05-07
درس ۱ کتاب High Intermediate1 کانون زبان ایران
2020-05-07
درس ۱ کتاب High Intermediate1 کانون‌زبان‌ایران
2020-05-07
درس۱ کتاب High Intermediate2 کانون زبان ایران
2020-05-07
درس۱ کتاب High Intermediate2 کانون زبان ایران
2020-05-07
درس ۱ کتاب pre intermediate1 کانون زبان ایران
2020-05-08
درس ۱ کتاب Pre Intermediate2 کانون زبان ایران
2020-05-10
درس۱ pre intermediate3 کانون زبان ایران
2020-05-10
درس ۳۲ کتاب English Vocabulary in Use
2020-05-18
درس ۳۳ کتاب English Vocabulary in Use
2020-05-24
درس ۳۴ کتاب English Vocabulary in Use
2020-05-25
درس ۳۵ کتاب English Vocabulary in Use
2020-05-29
درس ۱ کتاب Pre Intermediate 1 کانون زبان ایران
2020-05-29
درس ۱ کتاب Pre Intermediate 2 کانون زبان‌ایران
2020-06-05
درس ۱ کتاب High3 کانون زبان ایران
2020-06-05
درس ۲ کتاب High Intermediate3 کانون زبان ایران
2020-06-05
درس ۲ کتاب High Intermediate3 کانون زبان ایران
2020-06-07
درس ۱ کتاب Intermediate2 کانون زبان ایران
2020-06-20
درس ۳ کتاب High Intermediate3 کانون زبان ایران
2020-06-24
درس ۴ کتاب High Intermediate3 کانون زبان ایران
2020-08-17
درس ۴ کتاب High Intermediate 3 کانون زبان ایران
2020-10-13
اپیزود یکم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-10-13
اپیزود دوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-10-13
اپیزود سوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-10-15
اپیزود چهارم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-10-20
اپیزود پنجم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-10-27
اپیزود ششم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-10-28
اپیزود هفتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-11-09
اپیزود هشتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-11-09
اپیزود نهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-11-26
اپیزود دهم کتاب Basiv Vocabulary in Use
2020-11-29
اپیزود یازدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-12-10
اپیزود دوازدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-12-10
اپیزود سیزدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-12-21
درس ۳۶ کتاب English Vocabulary in Use
2020-12-22
اپیزود چهاردهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-01-28
اپیزود پانزدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-01-28
درس ۱ کتاب English Vocabulary in Use
2021-02-18
High Intermediate 2
2021-03-30
High Intermediate1 Unit1 book exercises
2021-04-14
درس ۲ کتاب High Intermediate1 کانون زبان ایران
2021-04-15
درس ۲ کتاب High Intermediate2
2021-05-08
اپیزود شانزدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-05-09
اپیزود هفدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-05-10
اپیزود هجدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-05-10
اپیزود نوزدهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-05-15
درس۶ کتاب High Intermediate 3 کتاب کانون زبان ایران
2021-05-18
اپیزود بیستم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-05-18
اپیزود بیست و یکم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-05-18
Barron's Essential Words for the GRE
2021-07-30
اپیزود بیست و دوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود بیست و سوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود بیست و چهارم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود بیست و پنجم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود بیست و ششم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود بیست و هفتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود بیست و هشتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود بیست و نهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود سی ام کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود سی و یکم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود سی و دوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود سی و سوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود سی و چهارم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود سی و پنجم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود سی و ششم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود سی و هفتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود سی و هشتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود سی و نهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود چهلم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود چهل و یکم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود چهل و دوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود چهل و سوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود چهل و چهارم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود چهل و پنجم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود چهل و ششم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود چهل و هفتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود چهل و هشتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود چهل و نهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود پنجاهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود پنجاه و یکم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود پنجاه و دوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود پنجاه و سوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود پنجاه و چهارم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود پنجاه و پنجم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود پنجاه و ششم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود پنجاه و هفتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود پنجاه و هشتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود پنجاه و نهم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
اپیزود شصتم کتاب Basic Vocabulary in Use
2021-07-30
درس ۳ کتاب English Vocabulary in Use
2021-07-30
درس ۴ کتاب English Vocabulary in Use
2021-07-30
درس ۵ کتاب English Vocabulary in Use
2021-07-30
درس ۶ کتاب English Vocabulary in Use
2021-07-30
درس ۷ کتاب English Vocabulary in Use
2021-07-30
درس ۲ کتاب English Vocabulary in Use
2021-07-30
درس ۲۹ کتاب English Vocabulary in Use
2021-07-31
درس ۸ کتاب English Vocabulary in Use
2021-07-31
درس ۹ کتاب English Vocabulary in Use
2021-07-31
درس ۱۰ کتاب English Vocabulary in Use
2021-07-31
درس ۱۱ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-01
درس ۱۲ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-01
درس ۱۳ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-01
درس ۱۴ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-01
درس ۱۵ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-02
درس ۱۶ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-02
درس ۱۷ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-02
درس ۱۸ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-03
درس ۱۹ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-03
درس ۲۰ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-03
درس ۲۱ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-03
درس ۲۲ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-04
درس ۲۳ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-04
درس ۲۴ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-04
درس ۲۵ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-04
درس ۲۶ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-04
درس ۲۷ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-04
درس ۲۸ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-08
درس ۳۷ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-10
درس ۳۸ کتاب English Vocabulary in Use
2021-08-11
شماره دو: Barron's Essential Words for the GRE
2021-08-12
شماره سه: Barron's Essential Words for the GRE

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-11
کلمات ضروری GRE اپیزود۱
2020-03-12
English Vocabulary in Use درس ۱
2020-03-14
English Vocabulary in Use درس ۲
2020-03-14
کلمات ضروری GRE اپیزود ۲
2020-03-14
اپیزود یکم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-16
اپیزود دوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-16
English Vocabulary in Use درس ۳
2020-03-17
کلمات ضروری GRE اپیزود۳
2020-03-17
اپیزود سوم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-17
اپیزود چهارم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-17
اپیزود پنجم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-17
درس ۴ English Vocabulary in Use
2020-03-18
English Vocabulary in Use درس ۵
2020-03-19
اپیزود ششم کتاب Basic Vocabulary in Use
2020-03-19
اپیزود هفتم کتاب Basic Vocabulary in Use