باده پرست (پادکست حافظ خوانی)
Category Arts
Published November 12, 2020
Episodes 16

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اینجا براتون حافظ می‌خونم و معنی می‌کنم ولی قول میدم شبیه کلاس‌های حوصله‌ سر بر ادبیاتتون نباشه.

Available Episodes

2020-05-11
تو این پادکست چی کار می‌خوایم بکنیم؟
2020-05-11
قسمت اول (بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ)
2020-05-12
قسمت دوم (چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت)
2020-05-14
قسمت سوم (سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد)
2020-05-15
قسمت چهارم (زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم)
2020-05-18
قسمت پنجم (مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست)
2020-06-03
قسمت ششم (غریب را دل سرگشته با وطن باشد)
2020-06-16
قسمت هفتم (ما بی‌غمان مست دل از دست داده‌ایم)
2020-06-24
قسمت هشتم (برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر)
2020-07-01
قسمت نهم (یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد)
2020-08-11
قسمت دهم (که بوی خیر ز زهد و ریا نمی‌آید)
2020-10-21
قسمت یازدهم (یوسف گمگشته باز آبد به کنعان غم مخور)
2020-11-12
قسمت دوازدهم (دمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی‌ارزد)
2021-02-17
قسمت سیزدهم (به ملازمان سلطان که رساند این دعا را)
2021-03-07
قسمت چهاردهم (چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست)
2021-03-26
قسمت پانزدهم (گل در بر و می در کف و معشوق به کام است)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-11
تو این پادکست چی کار می‌خوایم بکنیم؟
2020-05-11
قسمت اول (بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ)
2020-05-12
قسمت دوم (چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت)
2020-05-14
قسمت سوم (سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد)
2020-05-15
قسمت چهارم (زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم)
2020-05-18
قسمت پنجم (مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست)
2020-06-03
قسمت ششم (غریب را دل سرگشته با وطن باشد)
2020-06-16
قسمت هفتم (ما بی‌غمان مست دل از دست داده‌ایم)
2020-06-24
قسمت هشتم (برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر)
2020-07-01
قسمت نهم (یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد)
2020-08-11
قسمت دهم (که بوی خیر ز زهد و ریا نمی‌آید)
2020-10-21
قسمت یازدهم (یوسف گمگشته باز آبد به کنعان غم مخور)
2020-11-12
قسمت دوازدهم (دمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی‌ارزد)
2021-02-17
قسمت سیزدهم (به ملازمان سلطان که رساند این دعا را)
2021-03-07
قسمت چهاردهم (چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست)
2021-03-26
قسمت پانزدهم (گل در بر و می در کف و معشوق به کام است)

Latest Episode