باران
Category Arts
Published May 2, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

باران

Available Episodes

2021-02-08
(مقام مادر (خوانش شعربه مناسبت روز مادر
2021-02-08
باران نصیری تاج آبادی-لالایی خوانی
2021-02-08
خوانش شعربه مناسبت روز مادر
2021-02-08
خوانش شعر ریشه در خاک اثر استاد فریدون مشیری
2021-02-08
خوانش شعر گرگ اثر استاد فریدون مشیری
2021-02-08
خوانش یکی از غزلیات حافظ
2021-02-08
خوانش شعری در منزلت هنر از نظامی
2021-02-26
به مناسبت روز پدر
2021-03-02
خوانش شعر زمستان اثر استاد مهدی اخوان ثالث
2021-03-03
آدمهای امن و دوست داشتنی
2021-03-19
دوباره سبزه دوباره بهار
2021-05-02
به مناسبت روز معلم
2021-05-02
به مناسبت روز معلم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-08
(مقام مادر (خوانش شعربه مناسبت روز مادر
2021-02-08
باران نصیری تاج آبادی-لالایی خوانی
2021-02-08
خوانش شعربه مناسبت روز مادر
2021-02-08
خوانش شعر ریشه در خاک اثر استاد فریدون مشیری
2021-02-08
خوانش شعر گرگ اثر استاد فریدون مشیری
2021-02-08
خوانش یکی از غزلیات حافظ
2021-02-08
خوانش شعری در منزلت هنر از نظامی
2021-02-26
به مناسبت روز پدر
2021-03-02
خوانش شعر زمستان اثر استاد مهدی اخوان ثالث
2021-03-03
آدمهای امن و دوست داشتنی
2021-03-19
دوباره سبزه دوباره بهار
2021-05-02
به مناسبت روز معلم
2021-05-02
به مناسبت روز معلم

Latest Episode