بازدید- پیرامون عکاسی
Category Arts
Published January 19, 2021
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بازدید پادکستیه که قراره به موضوعاتی پیرامون عکاسی بپردازه که امیدوارم بازخوانی اون‌ها بتونه به درک درست‌تری از عکاسی کمک کنه.

Available Episodes

2020-02-01
قسمت اول: تکوین ماشین‌های پرسپکتیو (بخش اول)
2020-02-03
قسمت دوم: تکوین ماشین‌های پرسپکتیو (بخش دوم)
2020-02-20
قسمت سوم: برنامه‌ی عکاسی (بخش اول)
2020-03-05
قسمت چهارم: برنامه‌ی عکاسی (بخش دوم)
2020-03-20
قسمت پنجم: گذار عکاسی از آنالوگ به دیجیتال
2020-04-03
قسمت ششم: نشانه‌شناسی عکاسی (بخش اول)
2020-04-18
قسمت هفتم: نشانه‌شناسی عکاسی (بخش دوم)
2020-05-04
قسمت هشتم: انقلاب دیجیتال؟ (بخش اول)
2020-05-30
قسمت نهم: انقلاب دیجیتال؟ (بخش دوم)
2020-06-22
قسمت دهم: ناظر و نظارت‌شده (پیرامون عکاسی مستند)
2020-07-21
قسمت یازدهم: عکاسی شخصی
2020-08-23
قسمت دوازدهم: عکاسی و بدن انسان (بخش اول)
2020-09-26
قسمت سیزدهم: عکاسی و بدن انسان (بخش دوم)
2020-10-21
قسمت چهاردهم: عکاسی و بدن انسان (ضمیمه‌ی اول: سراسربینی)
2020-11-22
قسمت پانزدهم: عکاسی و بدن انسان (ضمیمه‌ی دوم: گفتمان)
2020-12-25
قسمت شانزدهم: پشت و روی دیوارهای سفید (قسمت اول)
2021-01-19
قسمت هفدهم: پشت و روی دیوارهای سفید (قسمت دوم)
2021-02-27
قسمت هجدهم: مشق عكاسی
2021-03-01
قسمت هجدهم: مشق عكاسی
2021-04-20
قسمت نوزدهم: اقتباس در عکاسی
2021-07-06
قسمت بیستم: هاکنی و تصویر عکاسی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-01
قسمت اول: تکوین ماشین‌های پرسپکتیو (بخش اول)
2020-02-03
قسمت دوم: تکوین ماشین‌های پرسپکتیو (بخش دوم)
2020-02-20
قسمت سوم: برنامه‌ی عکاسی (بخش اول)
2020-03-05
قسمت چهارم: برنامه‌ی عکاسی (بخش دوم)
2020-03-20
قسمت پنجم: گذار عکاسی از آنالوگ به دیجیتال
2020-04-03
قسمت ششم: نشانه‌شناسی عکاسی (بخش اول)
2020-04-18
قسمت هفتم: نشانه‌شناسی عکاسی (بخش دوم)
2020-05-04
قسمت هشتم: انقلاب دیجیتال؟ (بخش اول)
2020-05-30
قسمت نهم: انقلاب دیجیتال؟ (بخش دوم)
2020-06-22
قسمت دهم: ناظر و نظارت‌شده (پیرامون عکاسی مستند)
2020-07-21
قسمت یازدهم: عکاسی شخصی
2020-08-23
قسمت دوازدهم: عکاسی و بدن انسان (بخش اول)
2020-09-26
قسمت سیزدهم: عکاسی و بدن انسان (بخش دوم)
2020-10-21
قسمت چهاردهم: عکاسی و بدن انسان (ضمیمه‌ی اول: سراسربینی)
2020-11-22
قسمت پانزدهم: عکاسی و بدن انسان (ضمیمه‌ی دوم: گفتمان)
2020-12-25
قسمت شانزدهم: پشت و روی دیوارهای سفید (قسمت اول)
2021-01-19
قسمت هفدهم: پشت و روی دیوارهای سفید (قسمت دوم)
2021-02-27
قسمت هجدهم: مشق عكاسی
2021-03-01
قسمت هجدهم: مشق عكاسی
2021-04-20
قسمت نوزدهم: اقتباس در عکاسی
2021-07-06
قسمت بیستم: هاکنی و تصویر عکاسی

Latest Episode