با صالح
Category Arts
Published May 16, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

حرف‌های معمولی با یک صالح معمولی

Available Episodes

2019-08-12
بوسه - اپیزود ۱
2019-09-05
بازه‌ی اشتیاق - اپیزود ۲
2019-09-30
جنگ - اپیزود ۳
2019-11-25
اسلحه - اپیزود ۴
2020-03-09
نامساوی - اپیزود ۵
2020-05-16
زیر خط سیاه - اپیزود ۶

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-08-12
بوسه - اپیزود ۱
2019-09-05
بازه‌ی اشتیاق - اپیزود ۲
2019-09-30
جنگ - اپیزود ۳
2019-11-25
اسلحه - اپیزود ۴
2020-03-09
نامساوی - اپیزود ۵
2020-05-16
زیر خط سیاه - اپیزود ۶

Latest Episode