با موزیک فرانسه یاد بگیر
Category Education
Published July 3, 2021
Episodes 26

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بخش فرهنگی سفارت جمهوری ساحل عاج در ایران، لذت شنیدن آهنگهای فرانسوی زبان را با شما شریک می شود. با زبان فرانسه از طریق موسیقی آشنا شوید.

Available Episodes

2021-07-03
پادکست شماره 11 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-06-21
پادکست شماره 10 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-05-29
پادکست شماره 9 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-05-02
پادکست شماره 8 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-05-01
پادکست شماره 7 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-28
پادکست شماره 6 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-27
پادکست شماره 5 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-26
پادکست شماره 4 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-20
پادکست شماره 3 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-17
پادکست شماره 2 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-13
پادکست شماره 1 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-10
پادکست شماره 15 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-03-10
پادکست شماره 14 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-03-09
پادکست شماره 13 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-03-07
پادکست شماره 12 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-03-03
پادکست شماره 11 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-23
پادکست شماره 10 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-22
پادکست شماره 9 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-20
پادکست شماره 8 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-17
پادکست شماره 7 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-16
پادکست شماره 6 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-15
پادکست شماره 5 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-08
پادکست شماره 4 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-06
پادکست شماره 3 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-03
پادکست شماره 2 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-01-26
پادکست شماره 1 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-07-03
پادکست شماره 11 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-06-21
پادکست شماره 10 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-05-29
پادکست شماره 9 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-05-02
پادکست شماره 8 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-05-01
پادکست شماره 7 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-28
پادکست شماره 6 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-27
پادکست شماره 5 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-26
پادکست شماره 4 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-20
پادکست شماره 3 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-17
پادکست شماره 2 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-13
پادکست شماره 1 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی
2021-04-10
پادکست شماره 15 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-03-10
پادکست شماره 14 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-03-09
پادکست شماره 13 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-03-07
پادکست شماره 12 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-03-03
پادکست شماره 11 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-23
پادکست شماره 10 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-22
پادکست شماره 9 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-20
پادکست شماره 8 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-17
پادکست شماره 7 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-16
پادکست شماره 6 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-15
پادکست شماره 5 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-08
پادکست شماره 4 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-06
پادکست شماره 3 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-02-03
پادکست شماره 2 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی
2021-01-26
پادکست شماره 1 آموزش زبان فرانسه از طریق موسیقی

Latest Episode