برادران کارامازوف
Published August 31, 2019
Episodes 57

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نوشته: داستایوفسکی ترجمه: مشفق همدانی گوینده: محمد رضا اسمعیل زاده من گوینده حرفه ای نیستم میخواهم همزمان با خواندن این کتاب فوق العاده برای شما هم صدام رو ضبط کنم تا لذت خواندنش را برای خودم دوچندان کنم. اگر در خواندنم ایراد و تپقی بود که قطعا هست به بزرگی خودتان ببخشید. در این پادکست هر کاراکتر با صدای خودش خوانده میشود تا خواننده هم تفاوت گوینده های مختلف را بتواند تشخیص دهد و هم بتواند با احساسات کاراکترها ارتباط بهتری بر قرار کند

Available Episodes

2019-06-26
۰-مقدمه
2019-06-27
۱- فصل اول - اپیزود ۱
2019-06-29
۲- فصل اول اپیزود ۲
2019-06-30
۳- فصل اول - اپیزود ۳
2019-07-01
۴- فصل اول - اپیزود ۴ - بخش اول
2019-07-02
۵- فصل اول - اپیزود ۴ - بخش دوم
2019-07-03
۶- فصل اول - اپیزود ۵ - بخش اول
2019-07-04
۷- فصل اول - اپیزود ۵ - بخش دوم
2019-07-06
۸- فصل دوم اپیزود ۱
2019-07-07
۹- فصل دوم اپیزود ۲ - بخش یک
2019-07-08
۱۰- فصل دوم اپیزود ۲ - بخش دو
2019-07-09
۱۱- فصل دوم اپیزود ۳ - بخش یک
2019-07-09
موسیقی
2019-07-10
۱۲- فصل دوم اپیزود ۳ - بخش دو
2019-07-10
موسیقی
2019-07-11
فصل دوم اپیزود ۴ - بخش یک
2019-07-11
موسیقی
2019-07-12
فصل دوم اپیزود ۴ - بخش دو
2019-07-13
فصل دوم اپیزود ۵ - بخش یک
2019-07-13
موسیقی
2019-07-14
فصل دوم اپیزود ۵ - بخش دو
2019-07-15
فصل سوم اپیزود ۱ - بخش یک
2019-07-16
فصل دوم اپیزود ۶ - بخش دو
2019-07-17
فصل دوم اپیزود ۷ - بخش یک
2019-07-18
فصل دوم اپیزود ۷ - بخش دو
2019-07-19
فصل دوم اپیزود ۸ - بخش یک
2019-07-20
فصل دوم اپیزود ۸ - بخش دو
2019-07-21
فصل سوم اپیزود ۱
2019-07-25
فصل ۳ اپیزود ۳ بخش ۱
2019-07-25
فصل ۳ اپیزود ۳ بخش ۲
2019-07-26
فصل سه اپیزود ۲
2019-07-27
فصل سوم اپیزود ۵
2019-07-28
فصل سوم اپیزود ۶ بخش ۱
2019-07-30
فصل ۳ اپیزود ۶ بخش ۲
2019-07-31
فصل ۳ اپیزود ۷ بخش اول
2019-08-01
فصل سوم اپیزود ۷ بخش دوم
2019-08-01
موسیقی
2019-08-02
فصل سوم اپیزود ۸
2019-08-03
فصل سوم اپیزود ۹ بخش اول
2019-08-04
فصل دوم اپیزود۲
2019-08-04
فصل سوم اپیزود ۹ بخش دوم
2019-08-05
فصل سوم اپیزود ۱۰ بخش یک
2019-08-06
فصل سوم اپیزود ۱۰ بخش دوم
2019-08-11
فصل چهارم اپیزود ۱ بخش اول
2019-08-11
فصل چهارم اپیزود ۱ بخش دوم
2019-08-13
فصل چهارم اپیزود ۲ بخش اول
2019-08-14
فصل چهارم اپیزود سوم
2019-08-15
فصل چهارم اپیزود چهارم بخش اول
2019-08-16
فصل چهارم اپیزود ۴ بخش دوم
2019-08-18
فصل چهارم اپیزود ۵ بخش اول
2019-08-20
فصل چهارم اپیزود ۵ بخش دوم
2019-08-21
فصل چهارم اپیزود ۶ بخش اول
2019-08-22
فصل چهارم اپیزود ۶ بخش دوم
2019-08-23
فصل چهارم اپیزود ۷ بخش اول
2019-08-25
فصل چهارم اپیزود ۷ بخش دو
2019-08-27
فصل چهار اپیزود ۷ بحش ۴
2019-08-31
فصل چهار اپیزود ۷ بخش ۳

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-06-26
۰-مقدمه
2019-06-27
۱- فصل اول - اپیزود ۱
2019-06-29
۲- فصل اول اپیزود ۲
2019-06-30
۳- فصل اول - اپیزود ۳
2019-07-01
۴- فصل اول - اپیزود ۴ - بخش اول
2019-07-02
۵- فصل اول - اپیزود ۴ - بخش دوم
2019-07-03
۶- فصل اول - اپیزود ۵ - بخش اول
2019-07-04
۷- فصل اول - اپیزود ۵ - بخش دوم
2019-07-06
۸- فصل دوم اپیزود ۱
2019-07-07
۹- فصل دوم اپیزود ۲ - بخش یک
2019-07-08
۱۰- فصل دوم اپیزود ۲ - بخش دو
2019-07-09
۱۱- فصل دوم اپیزود ۳ - بخش یک
2019-07-09
موسیقی
2019-07-10
۱۲- فصل دوم اپیزود ۳ - بخش دو
2019-07-10
موسیقی
2019-07-11
فصل دوم اپیزود ۴ - بخش یک
2019-07-11
موسیقی
2019-07-12
فصل دوم اپیزود ۴ - بخش دو
2019-07-13
فصل دوم اپیزود ۵ - بخش یک
2019-07-13
موسیقی
2019-07-14
فصل دوم اپیزود ۵ - بخش دو
2019-07-15
فصل سوم اپیزود ۱ - بخش یک
2019-07-16
فصل دوم اپیزود ۶ - بخش دو
2019-07-17
فصل دوم اپیزود ۷ - بخش یک
2019-07-18
فصل دوم اپیزود ۷ - بخش دو
2019-07-19
فصل دوم اپیزود ۸ - بخش یک
2019-07-20
فصل دوم اپیزود ۸ - بخش دو
2019-07-21
فصل سوم اپیزود ۱
2019-07-25
فصل ۳ اپیزود ۳ بخش ۱
2019-07-25
فصل ۳ اپیزود ۳ بخش ۲
2019-07-26
فصل سه اپیزود ۲
2019-07-27
فصل سوم اپیزود ۵
2019-07-28
فصل سوم اپیزود ۶ بخش ۱
2019-07-30
فصل ۳ اپیزود ۶ بخش ۲
2019-07-31
فصل ۳ اپیزود ۷ بخش اول
2019-08-01
فصل سوم اپیزود ۷ بخش دوم
2019-08-01
موسیقی
2019-08-02
فصل سوم اپیزود ۸
2019-08-03
فصل سوم اپیزود ۹ بخش اول
2019-08-04
فصل دوم اپیزود۲
2019-08-04
فصل سوم اپیزود ۹ بخش دوم
2019-08-05
فصل سوم اپیزود ۱۰ بخش یک
2019-08-06
فصل سوم اپیزود ۱۰ بخش دوم
2019-08-11
فصل چهارم اپیزود ۱ بخش اول
2019-08-11
فصل چهارم اپیزود ۱ بخش دوم
2019-08-13
فصل چهارم اپیزود ۲ بخش اول
2019-08-14
فصل چهارم اپیزود سوم
2019-08-15
فصل چهارم اپیزود چهارم بخش اول
2019-08-16
فصل چهارم اپیزود ۴ بخش دوم
2019-08-18
فصل چهارم اپیزود ۵ بخش اول
2019-08-20
فصل چهارم اپیزود ۵ بخش دوم
2019-08-21
فصل چهارم اپیزود ۶ بخش اول
2019-08-22
فصل چهارم اپیزود ۶ بخش دوم
2019-08-23
فصل چهارم اپیزود ۷ بخش اول
2019-08-25
فصل چهارم اپیزود ۷ بخش دو
2019-08-27
فصل چهار اپیزود ۷ بحش ۴
2019-08-31
فصل چهار اپیزود ۷ بخش ۳

Latest Episode