برخوردها
Category Music
Published April 5, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست برخوردها از آتور بخشی از پروژه ی برخوردها از آتور که در هر نسخه با یک هنرمند یک همکاری و یک مصاحبه انجام می شه. Encounters by Atour Interviews with collaborators on the Encounters project by Atour.

Available Episodes

2020-05-09
برخورد اول - نجوا
2020-05-23
برخورد دوم - ژِ
2020-06-06
برخورد سوم - اَش کوشا
2020-06-20
برخورد چهارم - فارلک
2020-07-03
برخورد پنجم - بامداد
2020-08-12
برخورد ششم - ترا‌مون
2020-09-04
برخورد هفتم - نکو
2020-09-26
برخورد هشتم - سعید دهقان
2020-11-06
برخورد نهم - دارا و رض
2021-01-01
برخورد دهم - یارا
2021-02-06
برخورد یازدهم - ساچمه
2021-04-05
برخورد دوازدهم - نیش
2021-06-09
برخورد سیزدهم - رودی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-09
برخورد اول - نجوا
2020-05-23
برخورد دوم - ژِ
2020-06-06
برخورد سوم - اَش کوشا
2020-06-20
برخورد چهارم - فارلک
2020-07-03
برخورد پنجم - بامداد
2020-08-12
برخورد ششم - ترا‌مون
2020-09-04
برخورد هفتم - نکو
2020-09-26
برخورد هشتم - سعید دهقان
2020-11-06
برخورد نهم - دارا و رض
2021-01-01
برخورد دهم - یارا
2021-02-06
برخورد یازدهم - ساچمه
2021-04-05
برخورد دوازدهم - نیش
2021-06-09
برخورد سیزدهم - رودی

Latest Episode