به‌گوش
Category Fiction
Published January 17, 2021
Episodes 78

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گروه فرهنگی هنری به گوش در نظر دارد تا ایده های جدید به عرصه کتاب صوتی بیاورد و بتواند مخاطبان را جذب کند تا فرهنگ کتاب و کتابخوانی را رواج دهد.

Available Episodes

2020-02-20
هری پاتر و تالار اسرار فصل اول
2020-02-22
هری پاتر و تالار اسرار فصل دوم
2020-02-24
هری پاتر و تالار اسرار فصل سوم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل چهارم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل پنجم پارت اول
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل پنجم پارت دوم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل ششم پارت اول
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل ششم پارت دوم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل هفتم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل هشتم پارت اول
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل هشتم پارت دوم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل نهم پارت اول
2020-02-26
هری پاتر و تالار اسرار فصل نهم پارت دوم
2020-03-03
هری پاتر و تالار اسرار فصل دهم پارت اول
2020-03-03
هری پاتر و سنگ جادو قسمت اول
2020-03-03
هری پاتر و سنگ جادو قسمت دوم
2020-03-03
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سوم
2020-03-03
هری پاتر و سنگ جادو قسمت چهارم
2020-03-03
هری پاتر و سنگ جادو قسمت پنجم
2020-03-05
هری پاتر و تالار اسرار فصل دهم پارت دوم
2020-03-10
هری پاتر و تالار اسرار فصل یازدهم پارت اول
2020-03-11
هری پاتر و تالار اسرار فصل یازدهم پارت دوم
2020-03-14
هری پاتر و تالار اسرار فصل دوازدهم پارت اول
2020-03-23
هری پاتر و تالار اسرار فصل دوازدهم پارت دوم
2020-03-27
هری پاتر و تالار اسرار فصل سیزدهم پارت اول
2020-03-28
هری پاتر و سنگ جادو قسمت ششم
2020-03-28
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هفتم
2020-03-28
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هشتم
2020-03-28
هری پاتر و سنگ جادو قسمت نهم
2020-03-28
هری پاتر و سنگ جادو قسمت دهم
2020-03-28
هری پاتر و تالار اسرار فصل سیزدهم پارت دوم
2020-03-31
هری پاتر و تالار اسرار فصل چهاردهم
2020-04-02
هری پاتر و تالار اسرار فصل پانزدهم پارت اول
2020-04-04
هری پاتر و تالار اسرار فصل پانزدهم پارت دوم
2020-04-07
هری پاتر و تالار اسرار فصل شانزدهم پارت اول
2020-04-09
هری پاتر و تالار اسرار فصل شانزدهم پارت دوم
2020-04-12
هری پاتر و تالار اسرار فصل هفدهم پارت اول
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت یازدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت دوازدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سیزدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت چهاردهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت پانزدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت شانزدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هفدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هجدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت نوزدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیستم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و یکم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و دوم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و سوم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و چهارم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و پنجم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و ششم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و هفتم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و هشتم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و نهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی ام
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی و یک ام
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی و دوم
2020-04-13
هری پاتر و تالار اسرار فصل هفدهم پارت دوم
2020-04-15
هری پاتر و تالار اسرار فصل هجدهم پارت اول
2020-04-18
هری پاتر و تالار اسرار فصل هجدهم پارت دوم (قسمت پایانی)
2020-04-22
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل اول پارت یک
2020-04-26
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل اول پارت دو
2020-04-28
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل دوم
2020-05-03
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل سوم پارت یک
2020-05-10
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل سوم پارت دو
2020-07-25
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل چهارم پارت یک
2020-07-28
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل چهارم پارت دو
2020-07-30
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل پنجم پارت یک
2020-12-28
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل پنجم پارت دو
2021-01-01
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل ششم قسمت یک
2021-01-10
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل ششم قسمت دو
2021-01-16
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل هفتم
2021-04-17
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل هشتم قسمت یک
2021-04-21
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل هشتم قسمت دو
2021-04-27
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل نهم قسمت یک
2021-04-28
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل نهم قسمت یک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-20
هری پاتر و تالار اسرار فصل اول
2020-02-22
هری پاتر و تالار اسرار فصل دوم
2020-02-24
هری پاتر و تالار اسرار فصل سوم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل چهارم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل پنجم پارت اول
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل پنجم پارت دوم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل ششم پارت اول
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل ششم پارت دوم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل هفتم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل هشتم پارت اول
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل هشتم پارت دوم
2020-02-25
هری پاتر و تالار اسرار فصل نهم پارت اول
2020-02-26
هری پاتر و تالار اسرار فصل نهم پارت دوم
2020-03-03
هری پاتر و تالار اسرار فصل دهم پارت اول
2020-03-03
هری پاتر و سنگ جادو قسمت اول
2020-03-03
هری پاتر و سنگ جادو قسمت دوم
2020-03-03
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سوم
2020-03-03
هری پاتر و سنگ جادو قسمت چهارم
2020-03-03
هری پاتر و سنگ جادو قسمت پنجم
2020-03-05
هری پاتر و تالار اسرار فصل دهم پارت دوم
2020-03-10
هری پاتر و تالار اسرار فصل یازدهم پارت اول
2020-03-11
هری پاتر و تالار اسرار فصل یازدهم پارت دوم
2020-03-14
هری پاتر و تالار اسرار فصل دوازدهم پارت اول
2020-03-23
هری پاتر و تالار اسرار فصل دوازدهم پارت دوم
2020-03-27
هری پاتر و تالار اسرار فصل سیزدهم پارت اول
2020-03-28
هری پاتر و سنگ جادو قسمت ششم
2020-03-28
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هفتم
2020-03-28
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هشتم
2020-03-28
هری پاتر و سنگ جادو قسمت نهم
2020-03-28
هری پاتر و سنگ جادو قسمت دهم
2020-03-28
هری پاتر و تالار اسرار فصل سیزدهم پارت دوم
2020-03-31
هری پاتر و تالار اسرار فصل چهاردهم
2020-04-02
هری پاتر و تالار اسرار فصل پانزدهم پارت اول
2020-04-04
هری پاتر و تالار اسرار فصل پانزدهم پارت دوم
2020-04-07
هری پاتر و تالار اسرار فصل شانزدهم پارت اول
2020-04-09
هری پاتر و تالار اسرار فصل شانزدهم پارت دوم
2020-04-12
هری پاتر و تالار اسرار فصل هفدهم پارت اول
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت یازدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت دوازدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سیزدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت چهاردهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت پانزدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت شانزدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هفدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هجدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت نوزدهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیستم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و یکم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و دوم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و سوم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و چهارم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و پنجم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و ششم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و هفتم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و هشتم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و نهم
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی ام
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی و یک ام
2020-04-13
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی و دوم
2020-04-13
هری پاتر و تالار اسرار فصل هفدهم پارت دوم
2020-04-15
هری پاتر و تالار اسرار فصل هجدهم پارت اول
2020-04-18
هری پاتر و تالار اسرار فصل هجدهم پارت دوم (قسمت پایانی)
2020-04-22
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل اول پارت یک
2020-04-26
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل اول پارت دو
2020-04-28
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل دوم
2020-05-03
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل سوم پارت یک
2020-05-10
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل سوم پارت دو
2020-07-25
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل چهارم پارت یک
2020-07-28
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل چهارم پارت دو
2020-07-30
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل پنجم پارت یک
2020-12-28
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل پنجم پارت دو
2021-01-01
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل ششم قسمت یک
2021-01-10
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل ششم قسمت دو
2021-01-16
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل هفتم
2021-04-17
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل هشتم قسمت یک
2021-04-21
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل هشتم قسمت دو
2021-04-27
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل نهم قسمت یک
2021-04-28
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل نهم قسمت یک

Latest Episode