بیس‌کمپ
Category Sports
Published December 1, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بیس‌کمپ راوی داستان‌هایی از بزرگان دنیای کوهنوردی و صعودهای بلند است.

Available Episodes

2020-05-20
اپیزود ۱) آخرین صعود واندا
2020-06-11
اپیزود ۲) راز مالوری و اروین
2020-07-05
اپیزود ۳) تراژدی برودپیک
2020-09-01
اپیزود ۴) سقوط از شانه‌ی غول
2020-10-14
اپیزود ۵) گفت‌وگو با حسن نجاریان
2020-12-01
اپیزود ۶) ماشین سوئیسی
2021-01-08
اپیزود ۷) اژدهای یخار
2021-03-16
اپیزود ۸) اولین زمستان بر روی K2 - قسمت اول
2021-03-25
اپیزود ۹) اولین زمستان بر روی K2 - قسمت دوم
2021-05-12
اپیزود ۱۰) نسیم عشقی، شهروند دیواره
2021-06-29
اپیزود ۱۱) جدال با کارل مارکس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-20
اپیزود ۱) آخرین صعود واندا
2020-06-11
اپیزود ۲) راز مالوری و اروین
2020-07-05
اپیزود ۳) تراژدی برودپیک
2020-09-01
اپیزود ۴) سقوط از شانه‌ی غول
2020-10-14
اپیزود ۵) گفت‌وگو با حسن نجاریان
2020-12-01
اپیزود ۶) ماشین سوئیسی
2021-01-08
اپیزود ۷) اژدهای یخار
2021-03-16
اپیزود ۸) اولین زمستان بر روی K2 - قسمت اول
2021-03-25
اپیزود ۹) اولین زمستان بر روی K2 - قسمت دوم
2021-05-12
اپیزود ۱۰) نسیم عشقی، شهروند دیواره
2021-06-29
اپیزود ۱۱) جدال با کارل مارکس

Latest Episode