بی شارپ
Category Music
Published April 26, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقی ... ارائه ای از مسعود حیدریان

Available Episodes

2019-10-12
قسمت صفر بیشارپ : بساز و ننال
2019-10-28
قسمت یکم بی شارپ : بازتابها
2019-12-03
قسمت دوم بی شارپ : با دیگران
2019-12-21
قسمت سوم بی شارپ : پیرامون فرشتگان
2020-03-03
قسمت چهارم بی شارپ: میلیونها تنها
2020-03-12
قسمت پنجم بی شارپ : بَزمِ بی رویان
2020-03-21
قسمت اول بی شارپ پلاس : اینو کجا شنیدم؟
2020-03-23
قسمت دوم بی شارپ پلاس : اینو کجا شنیدم؟
2020-04-26
قسمت سوم بی شارپ پلاس: اینو کجا شنیدم؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-12
قسمت صفر بیشارپ : بساز و ننال
2019-10-28
قسمت یکم بی شارپ : بازتابها
2019-12-03
قسمت دوم بی شارپ : با دیگران
2019-12-21
قسمت سوم بی شارپ : پیرامون فرشتگان
2020-03-03
قسمت چهارم بی شارپ: میلیونها تنها
2020-03-12
قسمت پنجم بی شارپ : بَزمِ بی رویان
2020-03-21
قسمت اول بی شارپ پلاس : اینو کجا شنیدم؟
2020-03-23
قسمت دوم بی شارپ پلاس : اینو کجا شنیدم؟
2020-04-26
قسمت سوم بی شارپ پلاس: اینو کجا شنیدم؟

Latest Episode