تاریخ بیهقي ا TARIKH BEYHAQI
Category Arts
Published February 7, 2021
Episodes 95

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تلفظ درست و قرائت صحیح تاریخ بیهقی (تصحیح دکتر علی اکبر فیاض) با صدای سعید شریفی متن و معانی لغات در کانال تلگرام @beihaghi_sharifi ارتباط با ما: [email protected]

Available Episodes

2020-04-18
قسمت اول
2020-04-27
قسمت دوم
2020-05-01
قسمت سوم
2020-05-01
قسمت چهارم
2020-05-01
قسمت پنجم
2020-05-01
قسمت ششم
2020-05-06
قسمت هفتم
2020-05-06
قسمت هشتم
2020-05-06
قسمت نهم
2020-05-22
قسمت دهم
2020-05-22
قسمت یازدهم
2020-05-22
قسمت دوازدهم
2020-05-22
قسمت سیزدهم
2020-05-25
قسمت چهاردهم
2020-05-30
قسمت پانزدهم
2020-05-30
قسمت شانزدهم
2020-05-30
قسمت هفدهم
2020-05-30
قسمت هجدهم
2020-06-06
19-قسمت نوزدهم(فروگرفتن حاجب علي)
2020-06-07
۲۰_قسمت بیستم(پیام امیر به خارزمشاه درباره علی)
2020-06-08
بیست و یکم_آشفته شدن کار حسنک وزیر
2020-06-08
بیست و دوم_نصیحت بونصر به امیر
2020-06-12
قسمت بیست و سوم_نام این قسمت را شما انتخاب کنید!
2020-06-15
بيست و چهارم- ذکر بقيه احوال امير محمد
2020-06-15
بيست و پنجم- بردن امير محمد به قلعه منديش
2020-06-20
بيست و ششم-نامه به قدر خان
2020-06-23
بيست و هفتم_وضع آلتونتاش
2020-06-30
بيست و هشتم-نامه ي امير به آلتونتاش
2020-07-04
بيست و نهم -پاسخ آلتونتاش به امير
2020-07-13
سي ام_آمدن سلطان مسعود به بلخ
2020-07-22
سي و يکم-آغاز مجلد ششم
2020-08-13
سي و دوم-ادامه خطبه آغاز تاريخ
2020-08-17
سي و سوم-قصه نصر احمد
2020-08-30
سي و چهارم -عذر نوشتن تاريخ
2020-09-06
سي و پنجم-مسعود در زمين داور
2020-09-11
سي و ششم-گردش امير محمود
2020-09-11
سي و هفتم-سازش با درميش بت
2020-09-14
سي و هشتم -خيشخانه
2020-09-14
سي و نهم-شکار شير
2020-09-17
چهلم-قصه مانک علي ميمون
2020-09-20
چهل ويکم _بو سعيد سهل
2020-09-28
چهل و دوم_وضع امير مسعود با پدر در سفر ري
2020-10-01
چهل و سوم_عهد مسعود با منوچهر قابوس
2020-10-12
چهل و چهارم- قصه فضل سهل
2020-10-12
چهل و پنجم-حديث ولايت عهد رضا
2020-10-19
چهل و ششم-ترتيب کار ديوان
2020-10-19
چهل و هفتم-گله طاهر از بونصر
2020-10-26
جهل و هشتم-آمدن خواجه احمد حسن به بلخ
2020-10-26
چهل و نهم-خلعت پوشيدن خواجه احمد حسن
2020-11-01
پنجاهم-گماشتن خواجه احمد دبيران را
2020-11-01
پنجاه و يکم-تعيين بوسهل به عارضي
2020-11-09
پنجاه و دوم-داستان بوبکر حصيري(1)
2020-11-09
پنجاه و سوم-داستان بوبکر حصيري(2)
2020-11-09
پنجاه و چهارم-داستان بوبکر حصيري(3)
2020-11-20
پنجاه و پنجم_حکايت افشين و بودلف
2020-11-26
پنجاه و ششم_قصه ي بر دار کردن حسنک وزير (1)
2020-11-26
پنجاه و هفتم_قصه ي بر دار کردن حسنک وزير (2)
2020-11-26
پنجاه و هشتم_قصه ي بر دار کردن حسنک وزير (3)
2020-12-10
پنجاه و نهم_قصه ي عبداللّه بن زبير
2020-12-10
شصتم_جعفر برمکي
2020-12-23
شصت و يکم_قصه التبانيه
2020-12-26
شصت و دوم_سپاه سالاري اميرمحمود از جهت سامانيان
2021-01-01
شصت و سوم_سرگذشت سبکتگين و خواجه اش
2021-01-03
شصت و چهارم_حکايت سبکتگين وآهو بره
2021-01-06
شصت و پنجم_بقيه ي قصه التبانيه 1
2021-01-08
شصت و ششم_بقيه قصه التبانيه 2
2021-01-15
شصت و هفتم_نامه به قدر خان
2021-01-15
شصت و هشتم _ المشافه الاولي
2021-01-22
شصت و نهم _ المشافهه الثاني
2021-01-24
هفتادم_فروگرفتن اريارق 1
2021-01-28
هفتاد و يکم _فروگرفتن اريارق2
2021-02-01
هفتاد و دوم_فروگرفتن اريارق3
2021-02-04
هفتاد و سوم_فروگرفتن اريارق4
2021-02-07
هفتاد و چهارم_فروگرفتن غازي
2021-02-15
هفتاد و پنجم_پند بيهقي
2021-02-25
هفتاد و ششم_رفتن مسعود به ترمذ
2021-02-28
هفتاد وهفتم_قصه ي ولايت مکران
2021-03-11
هفتاد و هشتم_خروج امير مسعود از بلخ
2021-03-19
هفتاد و نهم_فروگرفتن امير يوسف
2021-03-22
هشتادم_طغرل
2021-03-31
هشتاد و يکم_ورود امير مسعود به غزنين
2021-04-04
هشتاد و دوم_باز ستدن مال هاي صلتي
2021-04-07
هشتاد و سوم_سيل
2021-04-19
هشتاد و چهارم_راي زدن امير درباره ي ري
2021-04-27
هشتاد و پنجم_گماردن تاش به سپاهسالاري ري
2021-05-06
هشتاد و ششم_خلعت پوشيدن احمد ينالتگين
2021-05-17
هشتاد و هفتم_ پسران علي نوکي
2021-05-28
هشتاد و هشتم_جشن مهرگان و عيد رمضان
2021-06-02
هشتاد و نهم_قصيده اسکافي
2021-06-22
نود ام_مشورت در باب هندوستان
2021-06-26
نود و يکم_گذشته شدن القادر و بالله
2021-06-26
نود و يکم_گذشته شدن القادر و بالله
2021-07-07
نود و دوم_آمدن رسول از بغداد
2021-07-27
نود و سوم_اقامه رسم تعزيت
2021-08-05
نود و چهارم_تدبير عهد بستن با خليفه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-18
قسمت اول
2020-04-27
قسمت دوم
2020-05-01
قسمت سوم
2020-05-01
قسمت چهارم
2020-05-01
قسمت پنجم
2020-05-01
قسمت ششم
2020-05-06
قسمت هفتم
2020-05-06
قسمت هشتم
2020-05-06
قسمت نهم
2020-05-22
قسمت دهم
2020-05-22
قسمت یازدهم
2020-05-22
قسمت دوازدهم
2020-05-22
قسمت سیزدهم
2020-05-25
قسمت چهاردهم
2020-05-30
قسمت پانزدهم
2020-05-30
قسمت شانزدهم
2020-05-30
قسمت هفدهم
2020-05-30
قسمت هجدهم
2020-06-06
19-قسمت نوزدهم(فروگرفتن حاجب علي)
2020-06-07
۲۰_قسمت بیستم(پیام امیر به خارزمشاه درباره علی)
2020-06-08
بیست و یکم_آشفته شدن کار حسنک وزیر
2020-06-08
بیست و دوم_نصیحت بونصر به امیر
2020-06-12
قسمت بیست و سوم_نام این قسمت را شما انتخاب کنید!
2020-06-15
بيست و چهارم- ذکر بقيه احوال امير محمد
2020-06-15
بيست و پنجم- بردن امير محمد به قلعه منديش
2020-06-20
بيست و ششم-نامه به قدر خان
2020-06-23
بيست و هفتم_وضع آلتونتاش
2020-06-30
بيست و هشتم-نامه ي امير به آلتونتاش
2020-07-04
بيست و نهم -پاسخ آلتونتاش به امير
2020-07-13
سي ام_آمدن سلطان مسعود به بلخ
2020-07-22
سي و يکم-آغاز مجلد ششم
2020-08-13
سي و دوم-ادامه خطبه آغاز تاريخ
2020-08-17
سي و سوم-قصه نصر احمد
2020-08-30
سي و چهارم -عذر نوشتن تاريخ
2020-09-06
سي و پنجم-مسعود در زمين داور
2020-09-11
سي و ششم-گردش امير محمود
2020-09-11
سي و هفتم-سازش با درميش بت
2020-09-14
سي و هشتم -خيشخانه
2020-09-14
سي و نهم-شکار شير
2020-09-17
چهلم-قصه مانک علي ميمون
2020-09-20
چهل ويکم _بو سعيد سهل
2020-09-28
چهل و دوم_وضع امير مسعود با پدر در سفر ري
2020-10-01
چهل و سوم_عهد مسعود با منوچهر قابوس
2020-10-12
چهل و چهارم- قصه فضل سهل
2020-10-12
چهل و پنجم-حديث ولايت عهد رضا
2020-10-19
چهل و ششم-ترتيب کار ديوان
2020-10-19
چهل و هفتم-گله طاهر از بونصر
2020-10-26
جهل و هشتم-آمدن خواجه احمد حسن به بلخ
2020-10-26
چهل و نهم-خلعت پوشيدن خواجه احمد حسن
2020-11-01
پنجاهم-گماشتن خواجه احمد دبيران را
2020-11-01
پنجاه و يکم-تعيين بوسهل به عارضي
2020-11-09
پنجاه و دوم-داستان بوبکر حصيري(1)
2020-11-09
پنجاه و سوم-داستان بوبکر حصيري(2)
2020-11-09
پنجاه و چهارم-داستان بوبکر حصيري(3)
2020-11-20
پنجاه و پنجم_حکايت افشين و بودلف
2020-11-26
پنجاه و ششم_قصه ي بر دار کردن حسنک وزير (1)
2020-11-26
پنجاه و هفتم_قصه ي بر دار کردن حسنک وزير (2)
2020-11-26
پنجاه و هشتم_قصه ي بر دار کردن حسنک وزير (3)
2020-12-10
پنجاه و نهم_قصه ي عبداللّه بن زبير
2020-12-10
شصتم_جعفر برمکي
2020-12-23
شصت و يکم_قصه التبانيه
2020-12-26
شصت و دوم_سپاه سالاري اميرمحمود از جهت سامانيان
2021-01-01
شصت و سوم_سرگذشت سبکتگين و خواجه اش
2021-01-03
شصت و چهارم_حکايت سبکتگين وآهو بره
2021-01-06
شصت و پنجم_بقيه ي قصه التبانيه 1
2021-01-08
شصت و ششم_بقيه قصه التبانيه 2
2021-01-15
شصت و هفتم_نامه به قدر خان
2021-01-15
شصت و هشتم _ المشافه الاولي
2021-01-22
شصت و نهم _ المشافهه الثاني
2021-01-24
هفتادم_فروگرفتن اريارق 1
2021-01-28
هفتاد و يکم _فروگرفتن اريارق2
2021-02-01
هفتاد و دوم_فروگرفتن اريارق3
2021-02-04
هفتاد و سوم_فروگرفتن اريارق4
2021-02-07
هفتاد و چهارم_فروگرفتن غازي
2021-02-15
هفتاد و پنجم_پند بيهقي
2021-02-25
هفتاد و ششم_رفتن مسعود به ترمذ
2021-02-28
هفتاد وهفتم_قصه ي ولايت مکران
2021-03-11
هفتاد و هشتم_خروج امير مسعود از بلخ
2021-03-19
هفتاد و نهم_فروگرفتن امير يوسف
2021-03-22
هشتادم_طغرل
2021-03-31
هشتاد و يکم_ورود امير مسعود به غزنين
2021-04-04
هشتاد و دوم_باز ستدن مال هاي صلتي
2021-04-07
هشتاد و سوم_سيل
2021-04-19
هشتاد و چهارم_راي زدن امير درباره ي ري
2021-04-27
هشتاد و پنجم_گماردن تاش به سپاهسالاري ري
2021-05-06
هشتاد و ششم_خلعت پوشيدن احمد ينالتگين
2021-05-17
هشتاد و هفتم_ پسران علي نوکي
2021-05-28
هشتاد و هشتم_جشن مهرگان و عيد رمضان
2021-06-02
هشتاد و نهم_قصيده اسکافي
2021-06-22
نود ام_مشورت در باب هندوستان
2021-06-26
نود و يکم_گذشته شدن القادر و بالله
2021-06-26
نود و يکم_گذشته شدن القادر و بالله
2021-07-07
نود و دوم_آمدن رسول از بغداد
2021-07-27
نود و سوم_اقامه رسم تعزيت
2021-08-05
نود و چهارم_تدبير عهد بستن با خليفه

Latest Episode