تاریخ علم و اندیشه
Category History
Published January 25, 2021
Episodes 27

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گفتگوها و سخنرانی‌هایی دربارۀ تاریخ علم و فلسفه t.me/hisofscience t.me/hisofsci utihs.ut.ac

Available Episodes

2020-02-12
دکترامیرمحمد گمینی: علمای امامیه و نجوم جدید در عصر قاجار
2020-02-12
رضا آقایی: فرقۀ شیخیه و نجم الدوله: پاسخ‌های زین‌العابدین خان به دلایل حرکت زمین در قانون ناصری
2020-02-13
سید امیر سادات‌موسوی: نکاتی جدید از زندگی نجم‌الدوله
2020-02-13
سیدامیر موسوی: نوآوری‌های نجم‌الدوله در تقویم‌هایش
2020-02-13
ابوذر فرضپور ماچیانی: «آموزش رياضيات در مدرسه‌های علوم دينی تهران در عصر قاجار
2020-02-13
مصطفی یاوری: بررسی دلایل حرکت زمین در رسالۀ قانون ناصری از عبدالغفار نجم‌الدوله
2020-02-13
طالع بینی، شبه علم و ترویج علم
2020-02-18
رابطه ترویج علم و دانشگاه: درس‌هایی از تاریخ علم
2020-02-23
آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی سرچشمه گرفته از اسلام بود؟
2020-02-24
بر شانۀ غول‌ها: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس تا نیوتن
2020-02-25
تحول‌باوری پیش از داروین
2020-03-08
مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار
2020-03-17
چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم.
2020-03-27
بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل داروین
2020-04-07
آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش‌بینی کنند؟
2020-04-24
نظریۀ تکامل در دوران قدیم اسلامی و دوران قاجار
2020-05-05
سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در عصر ناصری
2020-06-14
نقد و بررسی نظریۀ افول علم در ایران و تمدن اسلامی
2020-06-29
چرا انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب اتفاق افتاد
2020-07-18
نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید
2020-08-06
آیا بناهای باستانی رصدخانه بوده‌اند؟
2020-09-02
حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی
2021-01-02
مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم
2021-01-25
مطالعۀ تاریخ علم دوران اسلامی چه فایده‌ای در فهم تاریخ جهانی علم دارد؟
2021-03-01
چرا روز مهندس داریم ولی روز ریاضیدان نداریم؟
2021-05-21
تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم
2021-07-18
زندگی گالیلۀ برتولت برشت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-12
دکترامیرمحمد گمینی: علمای امامیه و نجوم جدید در عصر قاجار
2020-02-12
رضا آقایی: فرقۀ شیخیه و نجم الدوله: پاسخ‌های زین‌العابدین خان به دلایل حرکت زمین در قانون ناصری
2020-02-13
سید امیر سادات‌موسوی: نکاتی جدید از زندگی نجم‌الدوله
2020-02-13
سیدامیر موسوی: نوآوری‌های نجم‌الدوله در تقویم‌هایش
2020-02-13
ابوذر فرضپور ماچیانی: «آموزش رياضيات در مدرسه‌های علوم دينی تهران در عصر قاجار
2020-02-13
مصطفی یاوری: بررسی دلایل حرکت زمین در رسالۀ قانون ناصری از عبدالغفار نجم‌الدوله
2020-02-13
طالع بینی، شبه علم و ترویج علم
2020-02-18
رابطه ترویج علم و دانشگاه: درس‌هایی از تاریخ علم
2020-02-23
آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی سرچشمه گرفته از اسلام بود؟
2020-02-24
بر شانۀ غول‌ها: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس تا نیوتن
2020-02-25
تحول‌باوری پیش از داروین
2020-03-08
مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار
2020-03-17
چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم.
2020-03-27
بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل داروین
2020-04-07
آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش‌بینی کنند؟
2020-04-24
نظریۀ تکامل در دوران قدیم اسلامی و دوران قاجار
2020-05-05
سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در عصر ناصری
2020-06-14
نقد و بررسی نظریۀ افول علم در ایران و تمدن اسلامی
2020-06-29
چرا انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب اتفاق افتاد
2020-07-18
نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید
2020-08-06
آیا بناهای باستانی رصدخانه بوده‌اند؟
2020-09-02
حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی
2021-01-02
مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم
2021-01-25
مطالعۀ تاریخ علم دوران اسلامی چه فایده‌ای در فهم تاریخ جهانی علم دارد؟
2021-03-01
چرا روز مهندس داریم ولی روز ریاضیدان نداریم؟
2021-05-21
تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم
2021-07-18
زندگی گالیلۀ برتولت برشت

Latest Episode