تاریخ موسیقی دستگاهی ایران از زبان لطفی
Published March 31, 2021
Episodes 30

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بررسی تاریخ موسیقی دستگاهی ایران از دید استاد محمدرضا لطفی

Available Episodes

2020-12-06
یک - میرزاعبدالله و میرزاحسین قلی
2020-12-07
دو - درویش خان و مرتضی نی داوود
2020-12-08
سه - نورعلی برومند
2020-12-09
چهار - تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی-قسمت ۱
2020-12-10
پنجم - تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی-قسمت ۲
2020-12-12
شش - علینقی وزیری۱
2020-12-13
هفت - علینقی وزیری۲
2020-12-14
هشت - روح الله خالقی ۲
2020-12-15
نه - ابولحسن صبا ۱
2020-12-17
ده - ابولحسن صبا ۲
2020-12-19
یازده - ابولحسن صبا ۳
2020-12-20
دوازده - ابولحسن صبا ۴
2020-12-21
سیزده - مکتب وزیری
2020-12-23
چهارده - رادیو
2020-12-25
پانزده - مدیریت هوشنگ ابتهاج در رادیو
2020-12-27
شانزده - حوادث مهم رادیو
2020-12-28
هفده - تولید برنامه گلچین هفته
2020-12-29
هجده - تغییر حقوق هنرمندان رادیو
2020-12-30
نوزده - آزمون باربد در رادیو
2020-12-31
بیست - رادیو در دهه پنجاه و جزییات آن
2021-01-16
بیست و یک - مدیرت هوشنگ ابتهاج در رادیو
2021-01-31
بیست و دو - ۱۷شهریور ۵۷ و استعفای گروه شیدا و عارف از رادیو
2021-02-13
بیست و سه - موسیقی در انقلاب و سرودهای انقلابی
2021-03-01
بیست و چهار - بررسی اسلام و تاثیر آن بر فرهنگ و موسیقی
2021-03-31
بیست و پنج - موسیقی مقاومت - موسیقی امید بخش پس از پیروزی
2021-06-05
بیست و شش - وضعیت موسیقی بلافاصله بعد از انقلاب
2021-06-10
بیست و هفت - خاطرات کودکی لطفی
2021-06-19
بیست و هشت - وضعیت رادیو، هنرمندان و ارکستر گلها بلافاصه پس از انقلاب
2021-06-26
بیست و نه - بررسی چند اتفاق مهم فرهنگی در ابتدای انقلاب
2021-08-10
سی - ادامه بحث قبل

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-06
یک - میرزاعبدالله و میرزاحسین قلی
2020-12-07
دو - درویش خان و مرتضی نی داوود
2020-12-08
سه - نورعلی برومند
2020-12-09
چهار - تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی-قسمت ۱
2020-12-10
پنجم - تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی-قسمت ۲
2020-12-12
شش - علینقی وزیری۱
2020-12-13
هفت - علینقی وزیری۲
2020-12-14
هشت - روح الله خالقی ۲
2020-12-15
نه - ابولحسن صبا ۱
2020-12-17
ده - ابولحسن صبا ۲
2020-12-19
یازده - ابولحسن صبا ۳
2020-12-20
دوازده - ابولحسن صبا ۴
2020-12-21
سیزده - مکتب وزیری
2020-12-23
چهارده - رادیو
2020-12-25
پانزده - مدیریت هوشنگ ابتهاج در رادیو
2020-12-27
شانزده - حوادث مهم رادیو
2020-12-28
هفده - تولید برنامه گلچین هفته
2020-12-29
هجده - تغییر حقوق هنرمندان رادیو
2020-12-30
نوزده - آزمون باربد در رادیو
2020-12-31
بیست - رادیو در دهه پنجاه و جزییات آن
2021-01-16
بیست و یک - مدیرت هوشنگ ابتهاج در رادیو
2021-01-31
بیست و دو - ۱۷شهریور ۵۷ و استعفای گروه شیدا و عارف از رادیو
2021-02-13
بیست و سه - موسیقی در انقلاب و سرودهای انقلابی
2021-03-01
بیست و چهار - بررسی اسلام و تاثیر آن بر فرهنگ و موسیقی
2021-03-31
بیست و پنج - موسیقی مقاومت - موسیقی امید بخش پس از پیروزی
2021-06-05
بیست و شش - وضعیت موسیقی بلافاصله بعد از انقلاب
2021-06-10
بیست و هفت - خاطرات کودکی لطفی
2021-06-19
بیست و هشت - وضعیت رادیو، هنرمندان و ارکستر گلها بلافاصه پس از انقلاب
2021-06-26
بیست و نه - بررسی چند اتفاق مهم فرهنگی در ابتدای انقلاب
2021-08-10
سی - ادامه بحث قبل

Latest Episode