تاریکخانه تاریخ
Category History
Published February 18, 2021
Episodes 33

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در تاریکخانه تاریخ، شخصیت های مهم ملی، در برهه هایی از تاریخ معاصر و کهن ایران، معرفی می شوند و فعالیتشان مورد بررسی قرار می گیرد

Available Episodes

2017-10-26
کوروش کبیر ؛ شاه جهان
2017-11-09
محمدعلی فروغی ؛ ناصحی که همچنان گوش شنوا می جوید
2017-11-23
حسین فاطمی روزنامه نگاری که ایستاده مرد
2017-11-30
میرزا کوچک خان؛ آزادیخواه یا تجزیه طلب؟
2018-03-03
میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل؛ طلوع عصر روشنگری در ایران
2018-07-22
میرزا ملکم خان ؛ پدر روشنفکری ایران
2018-10-20
اسدالله علم ؛ آمال و آلام جان نثار شهریار
2018-12-08
امیرکبیر ؛ خادم سنت یا پدر تجدد؟
2019-01-13
حسین علاء ؛ شاه سازی که از سر باز شد
2019-02-19
علینقی وزیری ؛ از تیغه شمشیر تا نغمه مضراب
2019-03-16
خلیل ملکی ؛ سوسیالیست تنها
2019-04-16
سید حسن تقی زاده ؛ سیاست و روشنفکری ، از افراط تا اعتدال
2019-05-13
احمد قوام ؛ جادوگر سیاست ایران
2019-06-24
امیرعباس هویدا ؛ حکایت نخست‌وزیر بی‌اختیار
2019-08-07
علینقی عالیخانی ؛ نابغه اقتصادی یا قربانی سیاسی؟
2019-09-23
عبدالحسین‌ تیمورتاش ؛ از وزارت دربار تا مرگ در زندان
2019-10-21
ابوالحسن ابتهاج ؛ معمار اصلاحات اقتصادی
2019-12-01
محمد فرخی یزدی ؛ شاعر لب‌دوخته
2020-04-14
ستارخان ؛ لوطیِ سردار
2020-07-26
محمد مصدق ؛ اشراف‌زاده‌ای در خدمت توسعه سیاسی
2020-10-27
حسین فردوست ؛ رفیق یا نارفیق؟
2020-12-26
سید جعفر پیشه‌وری ؛ آرزوی ناکام جمهوری خلق‌ها
2021-02-18
علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی
2019-08-07
علینقی عالیخانی ؛ نابغه اقتصادی یا قربانی سیاسی؟
2019-09-23
عبدالحسین‌ تیمورتاش ؛ از وزارت دربار تا مرگ در زندان
2019-10-21
ابوالحسن ابتهاج ؛ معمار اصلاحات اقتصادی
2019-12-01
محمد فرخی یزدی ؛ شاعر لب‌دوخته
2020-04-14
ستارخان ؛ لوطیِ سردار
2020-07-26
محمد مصدق ؛ اشراف‌زاده‌ای در خدمت توسعه سیاسی
2020-10-27
حسین فردوست ؛ رفیق یا نارفیق؟
2020-12-26
سید جعفر پیشه‌وری ؛ آرزوی ناکام جمهوری خلق‌ها
2021-02-18
علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی
2021-02-18
علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-10-26
کوروش کبیر ؛ شاه جهان
2017-11-09
محمدعلی فروغی ؛ ناصحی که همچنان گوش شنوا می جوید
2017-11-23
حسین فاطمی روزنامه نگاری که ایستاده مرد
2017-11-30
میرزا کوچک خان؛ آزادیخواه یا تجزیه طلب؟
2018-03-03
میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل؛ طلوع عصر روشنگری در ایران
2018-07-22
میرزا ملکم خان ؛ پدر روشنفکری ایران
2018-10-20
اسدالله علم ؛ آمال و آلام جان نثار شهریار
2018-12-08
امیرکبیر ؛ خادم سنت یا پدر تجدد؟
2019-01-13
حسین علاء ؛ شاه سازی که از سر باز شد
2019-02-19
علینقی وزیری ؛ از تیغه شمشیر تا نغمه مضراب
2019-03-16
خلیل ملکی ؛ سوسیالیست تنها
2019-04-16
سید حسن تقی زاده ؛ سیاست و روشنفکری ، از افراط تا اعتدال
2019-05-13
احمد قوام ؛ جادوگر سیاست ایران
2019-06-24
امیرعباس هویدا ؛ حکایت نخست‌وزیر بی‌اختیار
2019-08-07
علینقی عالیخانی ؛ نابغه اقتصادی یا قربانی سیاسی؟
2019-09-23
عبدالحسین‌ تیمورتاش ؛ از وزارت دربار تا مرگ در زندان
2019-10-21
ابوالحسن ابتهاج ؛ معمار اصلاحات اقتصادی
2019-12-01
محمد فرخی یزدی ؛ شاعر لب‌دوخته
2020-04-14
ستارخان ؛ لوطیِ سردار
2020-07-26
محمد مصدق ؛ اشراف‌زاده‌ای در خدمت توسعه سیاسی
2020-10-27
حسین فردوست ؛ رفیق یا نارفیق؟
2020-12-26
سید جعفر پیشه‌وری ؛ آرزوی ناکام جمهوری خلق‌ها
2021-02-18
علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی
2019-08-07
علینقی عالیخانی ؛ نابغه اقتصادی یا قربانی سیاسی؟
2019-09-23
عبدالحسین‌ تیمورتاش ؛ از وزارت دربار تا مرگ در زندان
2019-10-21
ابوالحسن ابتهاج ؛ معمار اصلاحات اقتصادی
2019-12-01
محمد فرخی یزدی ؛ شاعر لب‌دوخته
2020-04-14
ستارخان ؛ لوطیِ سردار
2020-07-26
محمد مصدق ؛ اشراف‌زاده‌ای در خدمت توسعه سیاسی
2020-10-27
حسین فردوست ؛ رفیق یا نارفیق؟
2020-12-26
سید جعفر پیشه‌وری ؛ آرزوی ناکام جمهوری خلق‌ها
2021-02-18
علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی
2021-02-18
علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی

Latest Episode