تاکسی پنج صبح
Category Fiction
Published April 12, 2021
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تمام مسافرانی که در شهر سوار بر تاکسی می شوند تا به مقصدی برسند ؛ در واقع به دنبال سرنوشت خود می روند .. تاکسی ؛ پنچ صبح روایت قصه های راننده ای است که اعتقاد داشت فقط مسافران را در شهر جابجا نمی کند .. بلکه او .. جابجا کننده ی سرنوشت هاست ..

Available Episodes

2021-02-10
تاکسی پنج صبح . قسمت اول
2021-03-02
تاکسی پنج صبح . قسمت دوم
2021-04-12
تاکسی پنج صبح . قسمت سوم
2021-07-29
تاکسی پنج صبح . قسمت چهارم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-10
تاکسی پنج صبح . قسمت اول
2021-03-02
تاکسی پنج صبح . قسمت دوم
2021-04-12
تاکسی پنج صبح . قسمت سوم
2021-07-29
تاکسی پنج صبح . قسمت چهارم

Latest Episode