تیزر-رادیو گاردونی
Category Arts
Published December 12, 2020
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اين صداى يك زندانى است كه خوانده نمى‌شود.

Available Episodes

2020-04-13
تيزر _ راديو گاردونى
2020-04-16
. قسمت اول راديوگاردونى‌: گل ممّد
2020-04-23
قسمت دوم راديوگاردونى‌: رخ زن
2020-04-30
قسمت سوم رادیوگاردونی : شماره ۱۰ بارسا
2020-05-07
قسمت چهارم رادیو گاردونی: هاراگیری
2020-05-14
قسمت پنجم رادیو گاردونی: هیرو
2020-05-21
قسمت ششم رادیو گاردونی: ناصر زانتیا
2020-05-28
قسمت هفتم رادیو گاردونی: رویا
2020-06-04
قسمت هشتم رادیو گاردونی: داش کمال
2020-06-11
قسمت نهم رادیو گاردونی: به یادم باش
2020-06-18
قسمت دهم رادیوگاردونی: من اینجا بودم
2020-11-10
قسمت ویژه رادیو گاردونی(یازدهم): صف اعدام
2020-11-10
قسمت دوازدهم رادیو گاردونی: سیاوش
2020-12-12
قسمت سیزدهم رادیوگاردونی: حبس بلندگو
2021-01-01
قسمت چهاردهم رادیو گاردونی: تفکیک جرائم
2021-01-25
قسمت پانزدهم رادیوگاردونی: "نبودن"
2021-05-01
قسمت شانزدهم راديو گاردونى: "تبعيد"
2021-06-15
قسمت هفدهم رادیوگاردونی: “بارهستی”

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-13
تيزر _ راديو گاردونى
2020-04-16
. قسمت اول راديوگاردونى‌: گل ممّد
2020-04-23
قسمت دوم راديوگاردونى‌: رخ زن
2020-04-30
قسمت سوم رادیوگاردونی : شماره ۱۰ بارسا
2020-05-07
قسمت چهارم رادیو گاردونی: هاراگیری
2020-05-14
قسمت پنجم رادیو گاردونی: هیرو
2020-05-21
قسمت ششم رادیو گاردونی: ناصر زانتیا
2020-05-28
قسمت هفتم رادیو گاردونی: رویا
2020-06-04
قسمت هشتم رادیو گاردونی: داش کمال
2020-06-11
قسمت نهم رادیو گاردونی: به یادم باش
2020-06-18
قسمت دهم رادیوگاردونی: من اینجا بودم
2020-11-10
قسمت ویژه رادیو گاردونی(یازدهم): صف اعدام
2020-11-10
قسمت دوازدهم رادیو گاردونی: سیاوش
2020-12-12
قسمت سیزدهم رادیوگاردونی: حبس بلندگو
2021-01-01
قسمت چهاردهم رادیو گاردونی: تفکیک جرائم
2021-01-25
قسمت پانزدهم رادیوگاردونی: "نبودن"
2021-05-01
قسمت شانزدهم راديو گاردونى: "تبعيد"
2021-06-15
قسمت هفدهم رادیوگاردونی: “بارهستی”

Latest Episode