جاب کست
Category Business
Published April 27, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

جاب کست مسیری برای توسعه مهارت های فردی و شغلی

Available Episodes

2020-07-10
اپیزود صفر(معرفی جاب کست)
2020-07-11
اپیزود یک (رضایت شغلی)
2020-07-24
اپیزود دو ( استعداد)
2020-08-14
اپیزود سه ( شبکه سازی)
2020-08-29
اپیزود چهارم (پیدا کردن شغل ایده آل با یافتن ایکیگای)
2020-10-04
اپیزود پنچم ( کوچینگ کسب و کار)
2020-11-27
اپیزود ششم ( مدیریت زمان)
2021-03-23
اپیزود هفتم(خود مراقبتی)
2021-04-27
اپیزود هشتم ( مهارت های ارتباطی)
2021-06-04
اپیزود نهم (آداب معاشرت در محیط کار)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-10
اپیزود صفر(معرفی جاب کست)
2020-07-11
اپیزود یک (رضایت شغلی)
2020-07-24
اپیزود دو ( استعداد)
2020-08-14
اپیزود سه ( شبکه سازی)
2020-08-29
اپیزود چهارم (پیدا کردن شغل ایده آل با یافتن ایکیگای)
2020-10-04
اپیزود پنچم ( کوچینگ کسب و کار)
2020-11-27
اپیزود ششم ( مدیریت زمان)
2021-03-23
اپیزود هفتم(خود مراقبتی)
2021-04-27
اپیزود هشتم ( مهارت های ارتباطی)
2021-06-04
اپیزود نهم (آداب معاشرت در محیط کار)

Latest Episode