جارگوشه
Category Fiction
Published October 15, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در جستجوی داستان

Available Episodes

2018-09-22
مانیفست
2018-09-24
نوشتار
2018-12-25
واژه
2019-01-15
قسمت ویژه: تنها عاشقان زنده می‌مانند
2019-02-05
ابزار و تاثیرگذاری آن در نوشتار

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-09-22
مانیفست
2018-09-24
نوشتار
2018-12-25
واژه
2019-01-15
قسمت ویژه: تنها عاشقان زنده می‌مانند
2019-02-05
ابزار و تاثیرگذاری آن در نوشتار

Latest Episode