جزیره کتاب
Category History
Published October 29, 2020
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در جزیره کتاب، قصد داریم شما را با کتاب های باستانی و منحصر بفرد ایران و سرزمین های مجاورش آشنا کنیم. و این کتاب های فراموش شده رو به شما دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران زمین معرفی کنیم. 1_حماسه گیلگامش 2_ درخت آسوریک 3_ یادگار زریران 4_ ...

Available Episodes

2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 1
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 2
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 3
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 4
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 5
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 6
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 6
2020-07-08
درخت آسوریک اپیزود 1
2020-07-08
درخت آسوریک اپیزود 2
2020-08-24
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 1
2020-09-20
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 2
2020-10-29
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 3
2020-10-29
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 3

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 1
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 2
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 3
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 4
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 5
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 6
2020-07-08
حماسه گیلگمش اپیزود 6
2020-07-08
درخت آسوریک اپیزود 1
2020-07-08
درخت آسوریک اپیزود 2
2020-08-24
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 1
2020-09-20
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 2
2020-10-29
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 3
2020-10-29
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 3

Latest Episode