جفت هفت مذاکره
Category Business
Published April 1, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مشاور و مدرس اصول و فنون مذاکره در این کانال در خصوص مذاکره و فروش نکات ارزشمندی را خواهم گفت که سراسر تجربه هست. راههای ارتباطی با اینجانب تلفن کانون مربیان 88919311 همراه مدیر برنامه: 09381450505

Available Episodes

2018-05-21
کسب و کار
2018-07-24
تاریخچه اصول مذاکره در جهان
2018-07-24
2018-11-12
مزرعه مذاکره
2018-11-16
معجزه سئوال پرسیدن
2019-04-04
شروع کار
2019-09-22
هنر سئوال پرسیدن.mp3
2019-09-22
مزرعه.mp3
2019-09-22
اول پادکست.mp3
2019-09-22
صوت جادویی.mp3
2020-01-04
شروع قدرتمند
2020-05-07
مربیان کسب و کار
2020-05-26
تولید پادکست 01
2020-06-09
تولید پادکست 02
2020-06-25
تولید پادکست 03
2020-07-11
مربیان کسب و کار
2020-07-18
مشاوره آموزنده
2020-07-27
افزایش فروش 30 درصدی
2020-08-11
لایو
2020-08-19
افراد مردد
2020-09-22
مذاکرات در استارتاپ ها
2021-04-01
مسیر افزایش فروش
2021-04-01
مسیر افزایش فروش

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-05-21
کسب و کار
2018-07-24
تاریخچه اصول مذاکره در جهان
2018-07-24
2018-11-12
مزرعه مذاکره
2018-11-16
معجزه سئوال پرسیدن
2019-04-04
شروع کار
2019-09-22
هنر سئوال پرسیدن.mp3
2019-09-22
مزرعه.mp3
2019-09-22
اول پادکست.mp3
2019-09-22
صوت جادویی.mp3
2020-01-04
شروع قدرتمند
2020-05-07
مربیان کسب و کار
2020-05-26
تولید پادکست 01
2020-06-09
تولید پادکست 02
2020-06-25
تولید پادکست 03
2020-07-11
مربیان کسب و کار
2020-07-18
مشاوره آموزنده
2020-07-27
افزایش فروش 30 درصدی
2020-08-11
لایو
2020-08-19
افراد مردد
2020-09-22
مذاکرات در استارتاپ ها
2021-04-01
مسیر افزایش فروش
2021-04-01
مسیر افزایش فروش

Latest Episode