جهانی نو
Category Education
Published November 12, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

how to manage individual challenges and self analysis

Available Episodes

2020-07-27
قسمت صفر: معرفی جهانی نو
2020-07-31
قسمت اول : خودشناسی
2020-08-25
قسمت دوم: معنای زندگی
2020-09-22
قسمت سوم: معنویت
2020-10-28
قسمت چهارم: تاب آوری 1
2020-11-12
قسمت پنجم:تاب آوری 2
2021-04-19
قسمت ششم:سوگواری
2021-04-30
قسمت هفتم:کارکرد مراسم و مناسک سوگواری
2021-06-13
قسمت هشتم:شادکامی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-27
قسمت صفر: معرفی جهانی نو
2020-07-31
قسمت اول : خودشناسی
2020-08-25
قسمت دوم: معنای زندگی
2020-09-22
قسمت سوم: معنویت
2020-10-28
قسمت چهارم: تاب آوری 1
2020-11-12
قسمت پنجم:تاب آوری 2
2021-04-19
قسمت ششم:سوگواری
2021-04-30
قسمت هفتم:کارکرد مراسم و مناسک سوگواری
2021-06-13
قسمت هشتم:شادکامی

Latest Episode