حافظ خوانی - Hafez khani
Category Arts
Published October 20, 2019
Episodes 40

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست خواندن غزلیات حافظ با صدا و ساز اصغر وفایی

Available Episodes

2019-09-27
۱- الایاایهاالساقی
2019-09-27
۲- صلاح کار کجا - حافظ
2019-09-27
۳- اگر آن ترک شیرازی - حافظ
2019-09-27
۴- صبا به لطف بگو - حافظ
2019-09-30
۵- دل می رود ز دستم - حافظ - اصغر وفایی
2019-09-30
۶- به ملازمان سلطان- حافظ- اصغر وفایی
2019-09-30
۷- صوفی بیا- حافظ- اصغر وفایی
2019-09-30
۸- ساقیا برخیز- حافظ- اصغر وفایی
2019-09-30
۹- رونق عهد شبابست- حافظ- اصغر وفایی
2019-09-30
۱۰- دوش از مسجد- حافظ- اصغر وفایی
2019-10-07
۱۱- ساقی به نور باده - حافظ - اصغر وفایی
2019-10-07
۱۳- ای فروغ ماه حسن - حافظ - اصغر وفایی
2019-10-07
۱۳- می دمد صبح - حافظ - اصغر وفایی
2019-10-07
۱۴- گفتم ای سلطان خوبان - حافظ - اصغر وفایی
2019-10-07
۱۵- ای شاهد قدسی - حافظ - اصغر وفایی
2019-10-20
۲۴- مطلب طاعت و ...- حافظ
2019-10-20
۱۰۳- روز وصل دوستداران-حافظ
2019-10-20
۱۶۹- یاری اندر کس نمی بینیم - حافظ
2019-10-20
۴۹۰ -در همه دیر مغان - حافظ
2019-10-20
۳۶۴- ما بی غمان مست - حافظ
2019-10-20
۱۷۷- نه هرکه چهره برافروخت - حافظ
2019-10-20
۸۸- شنیده ام سخنی خوش - حافظ
2019-10-20
۲۷- در دیر مغان آمد - حافظ
2019-10-20
۲۲۲- از سر کوی تو - حافظ
2019-10-20
۳۷- بیا که قصر امل - حافظ
2019-10-20
۱۵۹- نقد صوفی- حافظ
2019-10-20
۲۶۸- گلعذاری زگلستان جهان - حافظ
2019-10-20
۲۶۵- برنیامد از تمنای لبت - حافظ
2019-10-20
۳۴۲-حجاب چهره جان - حافظ
2019-10-20
۲۴۱- معاشران زحریف شبانه - حافظ
2019-10-20
۲۹۷_زبان خامه ندارد سر بیان فراق
2019-10-20
۳۳۳- نماز شام غریبان - حافظ
2019-10-20
۳۵۹_خرم آن روز کزین منزل ویران
2019-10-20
۴۰۷- مزرع سبز فلک - حافظ
2019-10-20
۱۶- خمی که ابروی شوخ تو - حافظ
2019-10-20
۱۷- سینه از آتش دل - حافظ
2019-10-20
۱۸- ساقیا آمدن عید - حافظ
2019-10-20
۱۹- ای نسیم سحر - حافظ
2019-10-20
۲۰- روزه یک سو شد - حافظ
2019-10-20
۳۲- خدا چو صورت - حافظ

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-09-27
۱- الایاایهاالساقی
2019-09-27
۲- صلاح کار کجا - حافظ
2019-09-27
۳- اگر آن ترک شیرازی - حافظ
2019-09-27
۴- صبا به لطف بگو - حافظ
2019-09-30
۵- دل می رود ز دستم - حافظ - اصغر وفایی
2019-09-30
۶- به ملازمان سلطان- حافظ- اصغر وفایی
2019-09-30
۷- صوفی بیا- حافظ- اصغر وفایی
2019-09-30
۸- ساقیا برخیز- حافظ- اصغر وفایی
2019-09-30
۹- رونق عهد شبابست- حافظ- اصغر وفایی
2019-09-30
۱۰- دوش از مسجد- حافظ- اصغر وفایی
2019-10-07
۱۱- ساقی به نور باده - حافظ - اصغر وفایی
2019-10-07
۱۳- ای فروغ ماه حسن - حافظ - اصغر وفایی
2019-10-07
۱۳- می دمد صبح - حافظ - اصغر وفایی
2019-10-07
۱۴- گفتم ای سلطان خوبان - حافظ - اصغر وفایی
2019-10-07
۱۵- ای شاهد قدسی - حافظ - اصغر وفایی
2019-10-20
۲۴- مطلب طاعت و ...- حافظ
2019-10-20
۱۰۳- روز وصل دوستداران-حافظ
2019-10-20
۱۶۹- یاری اندر کس نمی بینیم - حافظ
2019-10-20
۴۹۰ -در همه دیر مغان - حافظ
2019-10-20
۳۶۴- ما بی غمان مست - حافظ
2019-10-20
۱۷۷- نه هرکه چهره برافروخت - حافظ
2019-10-20
۸۸- شنیده ام سخنی خوش - حافظ
2019-10-20
۲۷- در دیر مغان آمد - حافظ
2019-10-20
۲۲۲- از سر کوی تو - حافظ
2019-10-20
۳۷- بیا که قصر امل - حافظ
2019-10-20
۱۵۹- نقد صوفی- حافظ
2019-10-20
۲۶۸- گلعذاری زگلستان جهان - حافظ
2019-10-20
۲۶۵- برنیامد از تمنای لبت - حافظ
2019-10-20
۳۴۲-حجاب چهره جان - حافظ
2019-10-20
۲۴۱- معاشران زحریف شبانه - حافظ
2019-10-20
۲۹۷_زبان خامه ندارد سر بیان فراق
2019-10-20
۳۳۳- نماز شام غریبان - حافظ
2019-10-20
۳۵۹_خرم آن روز کزین منزل ویران
2019-10-20
۴۰۷- مزرع سبز فلک - حافظ
2019-10-20
۱۶- خمی که ابروی شوخ تو - حافظ
2019-10-20
۱۷- سینه از آتش دل - حافظ
2019-10-20
۱۸- ساقیا آمدن عید - حافظ
2019-10-20
۱۹- ای نسیم سحر - حافظ
2019-10-20
۲۰- روزه یک سو شد - حافظ
2019-10-20
۳۲- خدا چو صورت - حافظ

Latest Episode