حرف حساب
Category Science
Published February 22, 2021
Episodes 61

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آموزش صفر تا صد حسابداری در کمتر از 5 دقیقه

Available Episodes

2020-04-14
انواع حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14
انواع حسابداری (قسمت دوم)
2020-04-14
اصول حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14
اصول حسابداری(قسمت دوم)
2020-04-14
اصول حسابداری(قسمت سوم)
2020-04-14
اصول حسابداری(قسمت چهارم)
2020-04-14
مفروضات حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14
مفروضات حسابداری(قسمت دوم)
2020-04-14
مبنای حسابداری نقدی و تعهدی
2020-04-14
معادله حسابداری
2020-04-14
انواع حساب
2020-04-20
دارایی‌ها
2020-05-03
بدهی‌ها
2020-05-10
حقوق مالکانه
2020-05-16
حقوق مالکانه-قسمت دوم
2020-05-20
حقوق مالکانه-قسمت سوم
2020-05-30
حقوق مالکانه-قسمت چهارم
2020-06-06
حقوق مالکانه-قسمت پنجم
2020-06-13
افزایش و کاهش حساب
2020-06-21
pod_20 (online-audio-converter.com)
2020-06-28
دارایی ثابت-قسمت اول
2020-07-05
دارایی ثابت- قسمت دوم
2020-07-11
دارایی ثابت-قسمت سوم
2020-07-19
هزینه و درآمد
2020-07-25
حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی
2020-07-29
نقد و بانک
2020-08-12
چرخه عملیات (online-audio-converter.com)
2020-08-19
28 (online-audio-converter.com)
2020-08-25
خرید (online-audio-converter.com)
2020-09-13
sale (online-audio-converter.com)
2020-09-13
تعدیل موجودی کالا (online-audio-converter.com)
2020-09-19
تراز آزمایشی
2020-09-19
بستن-حساب-سود-و-زیانی
2020-10-04
سند افتتاحیه و اختتامیه (online-audio-converter.com)
2020-11-01
دفاتر قانونی (online-audio-converter.com)
2020-11-01
1 (online-audio-converter.com)
2020-12-27
2 (online-audio-converter.com)
2020-12-27
3 (online-audio-converter.com)
2021-01-23
4 (online-audio-converter.com)
2021-01-23
5 (online-audio-converter.com)
2021-02-03
6 (online-audio-converter.com)
2021-02-03
7 (online-audio-converter.com)
2021-02-03
تغییرات در حقوق مالکانه
2021-02-03
صورت جریان نقد
2021-02-03
صورت جریان نقد قسمت دوم
2021-02-16
صورت جریان های نقد قسمت آخر
2021-02-16
استاندارد 3 حسابداری
2021-02-22
13
2021-05-01
استاندارد حسابداری 3 - اندازه گیری درآمدهای عملیاتی
2021-05-01
استاندارد حسابداری 4 - ذخایر و بدهی‌های احتمالی
2021-05-01
استاندارد حسابداری 4 - ذخایر و نحوه شناسایی
2021-05-12
بدهی ها و دارایی های احتمالی و نحوه شناسایی آن ها
2021-05-12
قراردادهای زیان بار، زیان عملیاتی و تجدید ساختار
2021-05-23
استاندارد حسابداری شماره 5
2021-06-13
استاندارد حسابداری 8 - قسمت اول
2021-06-13
استاندارد حسابداری 8 - قسمت دوم
2021-07-04
بهای تمام شده موجودی مواد و کالا
2021-07-04
بهای تمام شده موجودی مواد و کالا
2021-08-10
روش های محاسبه موجودی مواد و کالا
2021-08-10
حسابداری دارایی ثابت مشهود
2021-08-10
اندازه گیری بهای تمام شده

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-14
انواع حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14
انواع حسابداری (قسمت دوم)
2020-04-14
اصول حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14
اصول حسابداری(قسمت دوم)
2020-04-14
اصول حسابداری(قسمت سوم)
2020-04-14
اصول حسابداری(قسمت چهارم)
2020-04-14
مفروضات حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14
مفروضات حسابداری(قسمت دوم)
2020-04-14
مبنای حسابداری نقدی و تعهدی
2020-04-14
معادله حسابداری
2020-04-14
انواع حساب
2020-04-20
دارایی‌ها
2020-05-03
بدهی‌ها
2020-05-10
حقوق مالکانه
2020-05-16
حقوق مالکانه-قسمت دوم
2020-05-20
حقوق مالکانه-قسمت سوم
2020-05-30
حقوق مالکانه-قسمت چهارم
2020-06-06
حقوق مالکانه-قسمت پنجم
2020-06-13
افزایش و کاهش حساب
2020-06-21
pod_20 (online-audio-converter.com)
2020-06-28
دارایی ثابت-قسمت اول
2020-07-05
دارایی ثابت- قسمت دوم
2020-07-11
دارایی ثابت-قسمت سوم
2020-07-19
هزینه و درآمد
2020-07-25
حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی
2020-07-29
نقد و بانک
2020-08-12
چرخه عملیات (online-audio-converter.com)
2020-08-19
28 (online-audio-converter.com)
2020-08-25
خرید (online-audio-converter.com)
2020-09-13
sale (online-audio-converter.com)
2020-09-13
تعدیل موجودی کالا (online-audio-converter.com)
2020-09-19
تراز آزمایشی
2020-09-19
بستن-حساب-سود-و-زیانی
2020-10-04
سند افتتاحیه و اختتامیه (online-audio-converter.com)
2020-11-01
دفاتر قانونی (online-audio-converter.com)
2020-11-01
1 (online-audio-converter.com)
2020-12-27
2 (online-audio-converter.com)
2020-12-27
3 (online-audio-converter.com)
2021-01-23
4 (online-audio-converter.com)
2021-01-23
5 (online-audio-converter.com)
2021-02-03
6 (online-audio-converter.com)
2021-02-03
7 (online-audio-converter.com)
2021-02-03
تغییرات در حقوق مالکانه
2021-02-03
صورت جریان نقد
2021-02-03
صورت جریان نقد قسمت دوم
2021-02-16
صورت جریان های نقد قسمت آخر
2021-02-16
استاندارد 3 حسابداری
2021-02-22
13
2021-05-01
استاندارد حسابداری 3 - اندازه گیری درآمدهای عملیاتی
2021-05-01
استاندارد حسابداری 4 - ذخایر و بدهی‌های احتمالی
2021-05-01
استاندارد حسابداری 4 - ذخایر و نحوه شناسایی
2021-05-12
بدهی ها و دارایی های احتمالی و نحوه شناسایی آن ها
2021-05-12
قراردادهای زیان بار، زیان عملیاتی و تجدید ساختار
2021-05-23
استاندارد حسابداری شماره 5
2021-06-13
استاندارد حسابداری 8 - قسمت اول
2021-06-13
استاندارد حسابداری 8 - قسمت دوم
2021-07-04
بهای تمام شده موجودی مواد و کالا
2021-07-04
بهای تمام شده موجودی مواد و کالا
2021-08-10
روش های محاسبه موجودی مواد و کالا
2021-08-10
حسابداری دارایی ثابت مشهود
2021-08-10
اندازه گیری بهای تمام شده

Latest Episode