حقوق و ورزش / Law & Sport
Category Sports
Published June 18, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست، قراره راجع به موضوعات حقوقی در ورزش حرف بزنیم.

Available Episodes

2020-03-29
قسمت 0 - معرفی پادکست حقوق و ورزش
2020-04-11
قسمت 1 - نکاتی از رای پرونده سوپرجام در دیوان داوری ورزش
2020-04-23
قسمت 2 - صحبتی با فراز شهلایی - حقوق ورزش در آمریکا
2020-06-18
قسمت 3 - چگونه ایجنت رسمی فوتبال بشویم؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-29
قسمت 0 - معرفی پادکست حقوق و ورزش
2020-04-11
قسمت 1 - نکاتی از رای پرونده سوپرجام در دیوان داوری ورزش
2020-04-23
قسمت 2 - صحبتی با فراز شهلایی - حقوق ورزش در آمریکا
2020-06-18
قسمت 3 - چگونه ایجنت رسمی فوتبال بشویم؟

Latest Episode