خواندن در تاریکی - Khandan Dar Tariki
Category Arts
Published August 7, 2020
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

از طهران تا پاریس شرح سفر مسافران ایرانی به پاریس است از زمان قاجار تاکنون. پاریس برای ایرانیان، پایتخت و مدخل مدرنیته بوده و سفرنامه‌هایی که به توصیفش می‌پردازند، از ناصرالدین‌شاه تا دولتمردان قاجار و ادیبان و معاصرین ما، از خواندنی‌ترینِ روایت‌هاست.

Available Episodes

2020-03-21
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت اول
2020-03-26
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت دوم
2020-04-03
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت سوم
2020-04-10
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت چهارم
2020-04-17
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت پنجم
2020-04-24
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت ششم
2020-05-01
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت هفتم
2020-05-08
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت هشتم
2020-05-15
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت نهم
2020-05-22
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت دهم
2020-05-29
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت یازده
2020-06-05
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت دوازده
2020-06-12
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت سیزده
2020-06-19
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت چهارده
2020-06-26
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت پانزده
2020-07-03
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت شانزده
2020-07-10
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت هفده
2020-07-17
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت هجده
2020-07-24
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت نوزده
2020-07-31
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت بیستم
2020-08-07
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت بیست و یک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-21
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت اول
2020-03-26
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت دوم
2020-04-03
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت سوم
2020-04-10
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت چهارم
2020-04-17
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت پنجم
2020-04-24
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت ششم
2020-05-01
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت هفتم
2020-05-08
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت هشتم
2020-05-15
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت نهم
2020-05-22
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت دهم
2020-05-29
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت یازده
2020-06-05
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت دوازده
2020-06-12
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت سیزده
2020-06-19
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت چهارده
2020-06-26
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت پانزده
2020-07-03
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت شانزده
2020-07-10
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت هفده
2020-07-17
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت هجده
2020-07-24
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت نوزده
2020-07-31
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت بیستم
2020-08-07
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت بیست و یک

Latest Episode