خودشکوفایی
Published January 30, 2021
Episodes 68

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دکتر هومن سپنتامهر هر روز صبح در رادیو بامداد یکی از مفاهیم روان‌شناسی را به طور خلاصه توضیح می‌دهند

Available Episodes

2020-07-13
روانشناسی چیست
2020-07-14
روح و روان
2020-07-15
علم
2020-07-16
روان‌شناس خوب
2020-07-17
بیماری روانی
2020-07-19
سالم، بیمار، عادی
2020-07-20
بهداشت روانی - بخش اول
2020-07-21
بهداشت روانی - بخش دوم
2020-07-22
بهداشت روانی - بخش سوم
2020-07-23
بهداشت روانی - بخش چهارم
2020-07-24
بهداشت روانی - بخش پنجم
2020-08-03
بهداشت روانی - بخش ششم
2020-08-04
بهداشت روانی - بخش هفتم
2020-08-05
اضطراب - بخش اول
2020-08-06
اضطراب - بخش دوم
2020-08-07
اضطراب - بخش سوم
2020-08-10
اضطراب - بخش چهارم - اضطراب فراگیر
2020-08-11
اضطراب - بخش پنجم - اضطراب اجتماعی
2020-08-12
اضطراب - بخش ششم - اضطراب جدایی
2020-08-13
اضطراب - بخش هفتم - حمله‌ی وحشت
2020-08-14
اضطراب - بخش هشتم - برزن‌هراسی
2020-08-17
اضطراب و افسردگی
2020-08-17
روانشناسی و مربی
2020-08-18
افسردگی - بخش اول
2020-08-19
افسردگی - بخش دوم
2020-08-20
افسردگی - بخش سوم
2020-08-21
افسردگی - بخش چهارم
2020-08-24
بی خوابی
2020-09-02
تنش یا فشار روانی
2020-09-03
تنش - اختلال وحشت پس از حادثه
2020-09-04
تنش - حمله‌ی وحشت
2020-09-06
تنش - ناهنجاری سازگاری
2021-01-17
اختلال شخصیت - بخش هشتم - وابسته
2021-01-18
در یک جلسه تیپیکال روان درمانی چه می گذرد - بخش دوم
2021-01-18
وسواس - بخش دوم - خودزشت‌پنداری
2021-01-18
وسواس - بخش اول
2021-01-18
وسواس - بخش چهارم
2021-01-19
وسواس - بخش سوم - ناهنجاری جمع کردن و انباشتن
2021-01-20
اختلال شخصیت - بخش اول
2021-01-20
اختلال شخصیت - بخش دوم - خودشیفتگی
2021-01-21
اختلال شخصیت - بخش سوم - مرزی
2021-01-23
اختلال شخصیت - بخش ششم - مردم‌ستیز
2021-01-23
بی خوابی
2021-01-23
اختلال شخصیت - بخش چهارم - بدبین
2021-01-23
اختلال شخصیت - بخش پنجم - نمایشی
2021-01-24
اوتیزم - بخش دوم
2021-01-24
ناهنجاری خوراکی و غذایی هرزه‌خواری
2021-01-24
اختلال شخصیت - بخش هفتم - دوری‌گزین
2021-01-24
اختلال شخصیت - بخش نهم - وسواس اجبار
2021-01-24
اختلال شخصیت - بخش پایانی
2021-01-24
اختلال شخصیت - بخش دهم - شخصیت اسکیزوتایپال
2021-01-24
اوتیزم - بخش اول
2021-01-24
ناهنجاری بدخوراکی یا بدغذایی
2021-01-24
ناهنجاری خوراکی بی‌اشتهایی عصبی
2021-01-24
اوتیزم - بخش سوم
2021-01-24
ناهنجاری پرخوری عصبی
2021-01-24
وحشت پس از حادثه
2021-01-25
ناهنجاری پرخوری مفرط
2021-01-26
بیماری‌های اسکیزوفرنیا
2021-01-26
ناهنجاری روان‌پریشی گذرا
2021-01-26
ناهنجاری روان‌پریشی در اثر مصرف دارو
2021-01-27
بیماری شخصیت توهمی
2021-01-27
بایپولار یا دوقطبی - بخش اول
2021-01-27
بیماری اسکیزوفرنی
2021-01-28
بایپولار یا دوقطبی - بخش دوم
2021-01-29
ناهنجاری روان تنی
2021-01-30
در یک جلسه تیپیکال روان درمانی چه می گذرد - بخش اول
2021-05-15
در یک جلسه تیپیکال روان درمانی چه می گذرد - بخش دوم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-13
روانشناسی چیست
2020-07-14
روح و روان
2020-07-15
علم
2020-07-16
روان‌شناس خوب
2020-07-17
بیماری روانی
2020-07-19
سالم، بیمار، عادی
2020-07-20
بهداشت روانی - بخش اول
2020-07-21
بهداشت روانی - بخش دوم
2020-07-22
بهداشت روانی - بخش سوم
2020-07-23
بهداشت روانی - بخش چهارم
2020-07-24
بهداشت روانی - بخش پنجم
2020-08-03
بهداشت روانی - بخش ششم
2020-08-04
بهداشت روانی - بخش هفتم
2020-08-05
اضطراب - بخش اول
2020-08-06
اضطراب - بخش دوم
2020-08-07
اضطراب - بخش سوم
2020-08-10
اضطراب - بخش چهارم - اضطراب فراگیر
2020-08-11
اضطراب - بخش پنجم - اضطراب اجتماعی
2020-08-12
اضطراب - بخش ششم - اضطراب جدایی
2020-08-13
اضطراب - بخش هفتم - حمله‌ی وحشت
2020-08-14
اضطراب - بخش هشتم - برزن‌هراسی
2020-08-17
اضطراب و افسردگی
2020-08-17
روانشناسی و مربی
2020-08-18
افسردگی - بخش اول
2020-08-19
افسردگی - بخش دوم
2020-08-20
افسردگی - بخش سوم
2020-08-21
افسردگی - بخش چهارم
2020-08-24
بی خوابی
2020-09-02
تنش یا فشار روانی
2020-09-03
تنش - اختلال وحشت پس از حادثه
2020-09-04
تنش - حمله‌ی وحشت
2020-09-06
تنش - ناهنجاری سازگاری
2021-01-17
اختلال شخصیت - بخش هشتم - وابسته
2021-01-18
در یک جلسه تیپیکال روان درمانی چه می گذرد - بخش دوم
2021-01-18
وسواس - بخش دوم - خودزشت‌پنداری
2021-01-18
وسواس - بخش اول
2021-01-18
وسواس - بخش چهارم
2021-01-19
وسواس - بخش سوم - ناهنجاری جمع کردن و انباشتن
2021-01-20
اختلال شخصیت - بخش اول
2021-01-20
اختلال شخصیت - بخش دوم - خودشیفتگی
2021-01-21
اختلال شخصیت - بخش سوم - مرزی
2021-01-23
اختلال شخصیت - بخش ششم - مردم‌ستیز
2021-01-23
بی خوابی
2021-01-23
اختلال شخصیت - بخش چهارم - بدبین
2021-01-23
اختلال شخصیت - بخش پنجم - نمایشی
2021-01-24
اوتیزم - بخش دوم
2021-01-24
ناهنجاری خوراکی و غذایی هرزه‌خواری
2021-01-24
اختلال شخصیت - بخش هفتم - دوری‌گزین
2021-01-24
اختلال شخصیت - بخش نهم - وسواس اجبار
2021-01-24
اختلال شخصیت - بخش پایانی
2021-01-24
اختلال شخصیت - بخش دهم - شخصیت اسکیزوتایپال
2021-01-24
اوتیزم - بخش اول
2021-01-24
ناهنجاری بدخوراکی یا بدغذایی
2021-01-24
ناهنجاری خوراکی بی‌اشتهایی عصبی
2021-01-24
اوتیزم - بخش سوم
2021-01-24
ناهنجاری پرخوری عصبی
2021-01-24
وحشت پس از حادثه
2021-01-25
ناهنجاری پرخوری مفرط
2021-01-26
بیماری‌های اسکیزوفرنیا
2021-01-26
ناهنجاری روان‌پریشی گذرا
2021-01-26
ناهنجاری روان‌پریشی در اثر مصرف دارو
2021-01-27
بیماری شخصیت توهمی
2021-01-27
بایپولار یا دوقطبی - بخش اول
2021-01-27
بیماری اسکیزوفرنی
2021-01-28
بایپولار یا دوقطبی - بخش دوم
2021-01-29
ناهنجاری روان تنی
2021-01-30
در یک جلسه تیپیکال روان درمانی چه می گذرد - بخش اول
2021-05-15
در یک جلسه تیپیکال روان درمانی چه می گذرد - بخش دوم

Latest Episode