دادار
Category History
Published May 18, 2021
Episodes 63

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نگاهی به عهد عتیق، جدید و قرآن در حال حاضر، سه شنبه ها عهد عتیق رو به زبان ساده با هم می خونیم #dadarcast #persian #bible #book

Available Episodes

2020-09-10
معرفی دادار
2020-09-12
مقدمه خوانش عهد عتیق
2020-09-12
01.آفرینش آدم
2020-09-12
02.آدم و حوا
2020-09-12
03.سقوط انسان
2020-09-12
04.قائن و هابیل
2020-09-12
05.از آدم تا نوح
2020-09-12
06.نوح
2020-09-12
07.طوفان نوح
2020-09-12
08.پس از طوفان
2020-09-12
09.عهد خدا با نوح
2020-09-12
10.انشعاب ملل جهان
2020-09-12
11.برج بابل
2020-09-12
12.ابراهیم
2020-09-12
13.جدایی لوط و ابراهیم
2020-09-12
14.نجات لوط
2020-09-12
15.عهد خدا با ابراهیم
2020-09-12
16.هاجر و اسماعیل
2020-09-12
17.وعده تولد اسحاق
2020-09-12
18.سدوم و عموره
2020-09-12
19.رهایی لوط از عذاب
2020-09-12
20.ابراهیم و ابی ملک
2020-09-12
21.مقدمه‌ای بر عبرانیان و کتاب عهد عتیق
2020-09-12
22.از ابراهیم و ابی‌ملک تا ازدواج اسحاق و ربکا
2020-09-12
23.از مرگ ابراهیم تا ازدواج یعقوب
2020-09-12
24.از فرزندان یعقوب تا دیدار یعقوب و عیسو
2020-09-12
26.از رسوایی دینه تا تامار و یهودا
2020-09-15
27.از زن فوطیفار تا سفر برادران یوسف به مصر
2020-09-22
28.از جام گمشده یوسف تا مهاجرت یعقوب به مصر
2020-09-28
29.از مرگ یعقوب تا مرگ یوسف
2020-10-20
30.(از بردگی بنی اسرائیل تا موسی در دربار فرعون (بخش اول تا پنجم سفر خروج
2020-10-27
31. بلاهای که بر سر مصریان می‌آید (بخش ششم تا دهم سفر خروج)
2020-11-03
32.خروج از مصر (بخش یازدهم تا چهاردهم سفر خروج)
2020-11-10
33.شروع سفر طولانی بنی اسرائیل (بخش پانزدهم تا هجدهم سفر خروج)
2020-11-17
34. ده فرمان معروف (بخش 19 تا 23 سفر خروج)
2020-12-01
35. دستور ساخت صندوق عهد و تجهیزات عبادتگاه (بخش 22تا28 سفر خروج)
2020-12-08
36.گوساله پرستی و خشم یهوه (بخش 29تا34 سفر خروج)
2020-12-15
37.برپایی خیمه عبادت (بخش 35تا انتهای سفر خروج)
2020-12-29
38.مقررات قربانی (بخش اول تا هفتم سفر لاویان)
2021-01-05
39.مراسم کهانت و مرگ دو پسر هارون (بخش هشتم تا دهم سفر لاویان)
2021-01-19
40.حیوانات حرام گوشت، قوانین طهارت و جذام (بخش 11 تا16 سفر لاویان)
2021-01-26
41.مجازات گناهان و سایر قوانین (بخش 17 تا 21 سفر لاویان)
2021-02-02
42.جشن‌های مقدس و قوانین تکمیلی (بخش 22 تا انتهای سفر لاویان)
2021-02-16
43.سرشماری و وظایف هر قبیله (بخش اول تا پنجم سفر اعداد)
2021-02-23
44.بخش ششم تا یازدهم سفر اعداد (مقدمات و اولین حرکت بعد از خروج)
2021-03-02
45.بخش دوازدهم تا پانزدهم سفر اعداد (آغاز چهل سال در بیابان)
2021-03-09
46.بخش شانزدهم تا هجدهم سفر اعداد (شورش در بیابان)
2021-03-09
مرخصی برای دادار
2021-04-27
بازگشت دادار
2021-05-04
مرگ هارون و پایان چهل سال سرگردانی (باب 19 تا 27 سفر اعداد)
2021-05-11
انتقام از مدیانی ها و تقسیم زمین (سفر اعداد باب ۲۸ تا انتها
2021-05-18
مروری بر از مصر تا کوه سینا (سفر تثنیه باب 1 تا 5)
2021-05-25
سخنرانی موسی قبل از ورود به کنعان (سفر تثنیه باب 6 تا 11)
2021-06-01
قوانین تثنیه ای (سفر تثنیه باب 12 تا 21 )
2021-06-09
پایان خطابه دوم موسی (سفر تثنیه باب 22 تا 28)
2021-06-14
آخرین خطابه موسی و مرگ او (باب 29 تا 34 سفر تثنیه)
2021-06-29
از رهبری یوشع تا تسخیر اریحا (باب 1تا6 یوشع)
2021-06-29
از رهبری یوشع تا تسخیر اریحا (باب 1تا6 یوشع)
2021-07-06
از گناه عکان تا پیروزی بر اقوام (یوشع باب 7 تا 10)
2021-07-13
تقسیم سرزمین موعود بین بنی اسرائیل (یوشع، باب 11تا19)
2021-07-20
آخرین وظایف یوشع و مرگ او (باب 20 تا 24 یوشع)
2021-08-03
شروع دوران داوران (باب 1تا5 داوران)
2021-08-10
ماجراهای جدعون و پسرش ابیملک (باب 6 تا 10 داوران)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-10
معرفی دادار
2020-09-12
مقدمه خوانش عهد عتیق
2020-09-12
01.آفرینش آدم
2020-09-12
02.آدم و حوا
2020-09-12
03.سقوط انسان
2020-09-12
04.قائن و هابیل
2020-09-12
05.از آدم تا نوح
2020-09-12
06.نوح
2020-09-12
07.طوفان نوح
2020-09-12
08.پس از طوفان
2020-09-12
09.عهد خدا با نوح
2020-09-12
10.انشعاب ملل جهان
2020-09-12
11.برج بابل
2020-09-12
12.ابراهیم
2020-09-12
13.جدایی لوط و ابراهیم
2020-09-12
14.نجات لوط
2020-09-12
15.عهد خدا با ابراهیم
2020-09-12
16.هاجر و اسماعیل
2020-09-12
17.وعده تولد اسحاق
2020-09-12
18.سدوم و عموره
2020-09-12
19.رهایی لوط از عذاب
2020-09-12
20.ابراهیم و ابی ملک
2020-09-12
21.مقدمه‌ای بر عبرانیان و کتاب عهد عتیق
2020-09-12
22.از ابراهیم و ابی‌ملک تا ازدواج اسحاق و ربکا
2020-09-12
23.از مرگ ابراهیم تا ازدواج یعقوب
2020-09-12
24.از فرزندان یعقوب تا دیدار یعقوب و عیسو
2020-09-12
26.از رسوایی دینه تا تامار و یهودا
2020-09-15
27.از زن فوطیفار تا سفر برادران یوسف به مصر
2020-09-22
28.از جام گمشده یوسف تا مهاجرت یعقوب به مصر
2020-09-28
29.از مرگ یعقوب تا مرگ یوسف
2020-10-20
30.(از بردگی بنی اسرائیل تا موسی در دربار فرعون (بخش اول تا پنجم سفر خروج
2020-10-27
31. بلاهای که بر سر مصریان می‌آید (بخش ششم تا دهم سفر خروج)
2020-11-03
32.خروج از مصر (بخش یازدهم تا چهاردهم سفر خروج)
2020-11-10
33.شروع سفر طولانی بنی اسرائیل (بخش پانزدهم تا هجدهم سفر خروج)
2020-11-17
34. ده فرمان معروف (بخش 19 تا 23 سفر خروج)
2020-12-01
35. دستور ساخت صندوق عهد و تجهیزات عبادتگاه (بخش 22تا28 سفر خروج)
2020-12-08
36.گوساله پرستی و خشم یهوه (بخش 29تا34 سفر خروج)
2020-12-15
37.برپایی خیمه عبادت (بخش 35تا انتهای سفر خروج)
2020-12-29
38.مقررات قربانی (بخش اول تا هفتم سفر لاویان)
2021-01-05
39.مراسم کهانت و مرگ دو پسر هارون (بخش هشتم تا دهم سفر لاویان)
2021-01-19
40.حیوانات حرام گوشت، قوانین طهارت و جذام (بخش 11 تا16 سفر لاویان)
2021-01-26
41.مجازات گناهان و سایر قوانین (بخش 17 تا 21 سفر لاویان)
2021-02-02
42.جشن‌های مقدس و قوانین تکمیلی (بخش 22 تا انتهای سفر لاویان)
2021-02-16
43.سرشماری و وظایف هر قبیله (بخش اول تا پنجم سفر اعداد)
2021-02-23
44.بخش ششم تا یازدهم سفر اعداد (مقدمات و اولین حرکت بعد از خروج)
2021-03-02
45.بخش دوازدهم تا پانزدهم سفر اعداد (آغاز چهل سال در بیابان)
2021-03-09
46.بخش شانزدهم تا هجدهم سفر اعداد (شورش در بیابان)
2021-03-09
مرخصی برای دادار
2021-04-27
بازگشت دادار
2021-05-04
مرگ هارون و پایان چهل سال سرگردانی (باب 19 تا 27 سفر اعداد)
2021-05-11
انتقام از مدیانی ها و تقسیم زمین (سفر اعداد باب ۲۸ تا انتها
2021-05-18
مروری بر از مصر تا کوه سینا (سفر تثنیه باب 1 تا 5)
2021-05-25
سخنرانی موسی قبل از ورود به کنعان (سفر تثنیه باب 6 تا 11)
2021-06-01
قوانین تثنیه ای (سفر تثنیه باب 12 تا 21 )
2021-06-09
پایان خطابه دوم موسی (سفر تثنیه باب 22 تا 28)
2021-06-14
آخرین خطابه موسی و مرگ او (باب 29 تا 34 سفر تثنیه)
2021-06-29
از رهبری یوشع تا تسخیر اریحا (باب 1تا6 یوشع)
2021-06-29
از رهبری یوشع تا تسخیر اریحا (باب 1تا6 یوشع)
2021-07-06
از گناه عکان تا پیروزی بر اقوام (یوشع باب 7 تا 10)
2021-07-13
تقسیم سرزمین موعود بین بنی اسرائیل (یوشع، باب 11تا19)
2021-07-20
آخرین وظایف یوشع و مرگ او (باب 20 تا 24 یوشع)
2021-08-03
شروع دوران داوران (باب 1تا5 داوران)
2021-08-10
ماجراهای جدعون و پسرش ابیملک (باب 6 تا 10 داوران)

Latest Episode