دارما کودک، پادکست مدیتیشن و قصه‌ی کودکان | Dharma Kids, Meditation And Stories For Child
Published July 13, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دارمای کودک با رویکرد تمرین تکنیکهای اولیه تمرکز و آگاهی از لحظه اکنون طراحی شده تا ابزار قدرتمند آرامش رو به کودکان قدم به قدم آموزش بده ماموریتی که تیم دارما از ابتدا برای خودش در نظر گرفته پر کردن خلا های آموزشی بوده و امیدواریم در این مسیر تا اندازه ای به این مهم نزدیک شده باشیم ازینکه به ما اعتماد میکنید و همراه مایید ممنونیم و میبالیم که کودکان توانایی فردای کشورمون رو بسازن منابع مورد استفاده در این پادکست : https://www.headspace.com/meditation/kids https://wakingup.com/children/ https://www.medicalnewstoday.com/articles/meditation-for-kids

Available Episodes

2021-02-03
سخنی با بزرگترا
2021-02-03
مدیتیشن(مراقبه)آگاهانه بشنویم
2021-02-03
داستان: قصه‌های الفی ابر ماجراجو-الفی و عمو باد شمالی
2021-02-22
مدیتیشن(مراقبه)تنفس آگاهانه
2021-03-15
داستان: آريا
2021-04-04
مدیتیشن(مراقبه)ذهن آگاهی
2021-04-12
داستان: رویارویی با ترسهای کوچک
2021-04-26
مدیتیشن(مراقبه)آگاهانه دیدن
2021-05-30
داستان: ماجرای سوکو مرغ دریایی و تیمون پسر مهربون
2021-06-09
مدیتیشن(مراقبه)آشتی با ترس ها
2021-06-17
داستان: کاوه و لذت لحظه های سفر
2021-07-13
داستان: بخشش و خوشحالی کنارهم
2021-08-08
مدیتیشن(مراقبه)ارتباط
2021-08-11
مدیتیشن: ارتباط با طبیعت و جهان هستی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-03
سخنی با بزرگترا
2021-02-03
مدیتیشن(مراقبه)آگاهانه بشنویم
2021-02-03
داستان: قصه‌های الفی ابر ماجراجو-الفی و عمو باد شمالی
2021-02-22
مدیتیشن(مراقبه)تنفس آگاهانه
2021-03-15
داستان: آريا
2021-04-04
مدیتیشن(مراقبه)ذهن آگاهی
2021-04-12
داستان: رویارویی با ترسهای کوچک
2021-04-26
مدیتیشن(مراقبه)آگاهانه دیدن
2021-05-30
داستان: ماجرای سوکو مرغ دریایی و تیمون پسر مهربون
2021-06-09
مدیتیشن(مراقبه)آشتی با ترس ها
2021-06-17
داستان: کاوه و لذت لحظه های سفر
2021-07-13
داستان: بخشش و خوشحالی کنارهم
2021-08-08
مدیتیشن(مراقبه)ارتباط
2021-08-11
مدیتیشن: ارتباط با طبیعت و جهان هستی

Latest Episode