داستان معماری
Category Arts
Published April 24, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اینجا داستان، معماری است؛ ساختمان ها هم مثل آدم ها سرگذشتی دارند؛ اینجا می خواهیم سرگذشت ساختمان هایی که تجربه زیست در آنها را-در ایران معاصر-داشتیم و داریم مرور کنیم.

Available Episodes

2020-08-04
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت اول-تلنگر
2020-08-15
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت دوم-سر خط
2020-09-10
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت سوم-قرار
2020-11-11
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت چهارم-بسط
2020-12-09
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت پنجم-تغییر
2021-02-04
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت ششم-قبض
2021-03-05
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت هفتم-رجوع
2021-04-24
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت هشتم-امروز
2021-04-24
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت هشتم-امروز

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-04
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت اول-تلنگر
2020-08-15
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت دوم-سر خط
2020-09-10
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت سوم-قرار
2020-11-11
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت چهارم-بسط
2020-12-09
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت پنجم-تغییر
2021-02-04
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت ششم-قبض
2021-03-05
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت هفتم-رجوع
2021-04-24
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت هشتم-امروز
2021-04-24
داستان معماری-قصه مدرسه-قسمت هشتم-امروز

Latest Episode