داستان نینا
Category Arts
Published April 25, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نینا نوشته دکتر مهدی مشگینی است که در مرداد ۱۳۹۸ خورشیدی منتشر شده است. داستان نینا تعریفی از زندگی دختری از نسل دهه 30 شمسی است. روایت تاریخی و جذاب عاشقانه از دختری پرشور که دربرهه های مختلف تاریخ ایران زیسته است. این روایت نوع دیگری از عشق و دلدادگی را بیان می کند. عاشق‌هایی که به بالندگی یکدیگر کمک می‌کنند و به هم نیروی زندگی کردن می‌دهند. جدال با گذر زمان و به ‌ناچار مضامین مرگ، عشق و تمنای انسان برای جاودانگی در کتاب نینا وجود دارد. آدرس شبکه های اجتماعی: Instagram: www.instagram.com/podcast.nina t.channel: https://t.me/Ninastory2020 youtube: Podcast. Nina Storytelling

Available Episodes

2021-01-29
معرفی پادکست داستانی نینا
2021-02-05
داستان نینا، بخش اول، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-02-13
داستان نینا، بخش دوم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-02-21
داستان نینا، بخش سوم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-02-28
داستان نینا، بخش چهارم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-03-07
داستان نینا، بخش پنجم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-03-14
داستان نینا، بخش ششم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-03-28
داستان نینا، بخش هفتم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-04-04
داستان نینا، بخش هشتم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-04-11
داستان نینا، بخش نهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-04-17
داستان نینا، بخش دهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-04-25
داستان نینا، بخش یازده، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-05-02
داستان نینا، بخش دوازدهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-05-09
داستان نینا، بخش سیزدهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-05-16
داستان نینا، بخش چهاردهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-05-23
داستان نینا، بخش پانزدهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-05-30
داستان نینا، بخش شانزدهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-06-07
داستان نینا، بخش هفدهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-06-16
استان نینا، بخش ۱۸، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-06-19
داستان نینا، بخش ۱۹، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-06-26
داستان نینا، بخش ۲۰، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-07-03
داستان نینا، بخش ۲۱، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-07-03
داستان نینا، بخش ۲۲، نوشته دکتر مهدی مشگینی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-29
معرفی پادکست داستانی نینا
2021-02-05
داستان نینا، بخش اول، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-02-13
داستان نینا، بخش دوم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-02-21
داستان نینا، بخش سوم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-02-28
داستان نینا، بخش چهارم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-03-07
داستان نینا، بخش پنجم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-03-14
داستان نینا، بخش ششم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-03-28
داستان نینا، بخش هفتم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-04-04
داستان نینا، بخش هشتم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-04-11
داستان نینا، بخش نهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-04-17
داستان نینا، بخش دهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-04-25
داستان نینا، بخش یازده، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-05-02
داستان نینا، بخش دوازدهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-05-09
داستان نینا، بخش سیزدهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-05-16
داستان نینا، بخش چهاردهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-05-23
داستان نینا، بخش پانزدهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-05-30
داستان نینا، بخش شانزدهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-06-07
داستان نینا، بخش هفدهم، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-06-16
استان نینا، بخش ۱۸، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-06-19
داستان نینا، بخش ۱۹، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-06-26
داستان نینا، بخش ۲۰، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-07-03
داستان نینا، بخش ۲۱، نوشته دکتر مهدی مشگینی
2021-07-03
داستان نینا، بخش ۲۲، نوشته دکتر مهدی مشگینی

Latest Episode