داستان هاى شاهنامه براى كودكان
Category Entertainment
Published July 20, 2021
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در اين پادكست تلاش ميكنيم كه شاهنامه ى فردوسى را با كمى تغيير و بصورت داستان براى كودكان روايت كنيم تا نسل جديد ما با اين گنجينه ى ارزشمند ادبيات فارسى آشنا شوند. لطفا نظرات و انتقادات و پيشنهادات خود را در اينستاگرام @shahnamehkoodak مطرح كنيد.

Available Episodes

2020-03-27
١- پادشاهى كيومرث
2020-03-27
٣-داستان ضحاك
2020-03-29
٢- داستان پادشاهى هوشنگ،طهمورث و جمشيد
2020-03-30
٤- پادشاهى ضحاك و داستان فريدون و كاوه
2020-04-13
٥- نبرد فريدون و ضحاك
2020-04-15
٦- پادشاهى فريدون
2020-04-26
٧- نبرد پسران فريدون
2020-05-23
٨- نبرد منوچهر
2020-07-02
٩-پادشاهى منوچهر و تولد زال
2020-09-02
١٠-داستان زال و رودابه
2020-11-18
١١- داستان تولد رستم
2020-12-25
١٢-حمله ى افراسياب به ايران
2021-01-14
١٣-داستان پيروزى افراسياب و كشته شدن نوذر
2021-03-10
١٤-كشته شدن اغريرث و پادشاهى زَو
2021-04-06
١٥- پادشاهى كيقباد و نبرد رستم و افراسياب
2021-05-03
١٦- صلح ايران و توران و پادشاهى كيكاوس
2021-06-01
١٧- حمله ى كيكاوس به مازندران
2021-07-20
١٨-هفت خان رستم ( قسمت اول)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-27
١- پادشاهى كيومرث
2020-03-27
٣-داستان ضحاك
2020-03-29
٢- داستان پادشاهى هوشنگ،طهمورث و جمشيد
2020-03-30
٤- پادشاهى ضحاك و داستان فريدون و كاوه
2020-04-13
٥- نبرد فريدون و ضحاك
2020-04-15
٦- پادشاهى فريدون
2020-04-26
٧- نبرد پسران فريدون
2020-05-23
٨- نبرد منوچهر
2020-07-02
٩-پادشاهى منوچهر و تولد زال
2020-09-02
١٠-داستان زال و رودابه
2020-11-18
١١- داستان تولد رستم
2020-12-25
١٢-حمله ى افراسياب به ايران
2021-01-14
١٣-داستان پيروزى افراسياب و كشته شدن نوذر
2021-03-10
١٤-كشته شدن اغريرث و پادشاهى زَو
2021-04-06
١٥- پادشاهى كيقباد و نبرد رستم و افراسياب
2021-05-03
١٦- صلح ايران و توران و پادشاهى كيكاوس
2021-06-01
١٧- حمله ى كيكاوس به مازندران
2021-07-20
١٨-هفت خان رستم ( قسمت اول)

Latest Episode