داستان های تاریخی
Category History
Published December 10, 2020
Episodes 56

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پـادکـسـتِ داسـتـان‌هـای‌تـاریـخـی، بـه‌دنـبـالِ سـه‌کـلـمـۀ گـم‌شـده‌سـت؛ «شـنـاخـت» و «اخـلـاق» و «نـتـیـجـه» در اصـل مـی‌خـواهـیـم در کـنـارِ یـکـدیـگـر، بـا شـنـاسـایـیِ خُـلـقـیـاتِ اجـتـمـاعـی، نـتـایـجِ مـفـیـدی کـسـب کـنـیـم! Instagram : @QajarTime Telegram : @His_Tory Twitter : @QajarTime Support Email : [email protected]

Available Episodes

2020-06-10
معرفی پادکست سریالی شکر تلخ
2020-06-29
شکر تلخ، فصل اول - قسمت اول
2020-07-02
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دوم
2020-07-06
شکر تلخ، فصل اول - قسمت سوم
2020-07-09
شکر تلخ، فصل اول - قسمت چهارم
2020-07-13
شکر تلخ، فصل اول - قسمت پنجم
2020-07-16
شکر تلخ، فصل اول - قسمت ششم
2020-07-20
شکر تلخ، فصل اول - قسمت هفتم
2020-07-23
شکر تلخ، فصل اول - قسمت هشتم
2020-07-27
شکر تلخ، فصل اول - قسمت نهم
2020-07-30
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دهم
2020-08-03
شکر تلخ، فصل اول - قسمت یازدهم
2020-08-06
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دوازدهم
2020-08-10
شکر تلخ، فصل اول - قسمت سیزدهم
2020-08-13
شکر تلخ، فصل اول - قسمت چهاردهم
2020-08-24
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت اول
2020-08-27
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت دوم
2020-08-31
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت سوم
2020-09-03
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت چهارم
2020-09-07
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت پنجم
2020-09-10
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت اول
2020-09-14
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت دوم
2020-09-17
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت سوم
2020-09-21
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت چهارم
2020-09-24
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت پنجم
2020-10-05
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت اول
2020-10-08
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دوم
2020-10-12
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت سوم
2020-10-15
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت چهارم
2020-10-19
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت پنجم
2020-10-22
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت ششم
2020-10-26
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت هفتم
2020-10-29
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت هشتم
2020-11-02
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت نهم
2020-11-05
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دهم
2020-11-09
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت يازدهم
2020-11-12
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دوازدهم
2020-11-23
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت اول
2020-11-26
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت دوم
2020-11-30
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت سوم
2020-12-03
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت چهارم
2020-12-07
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت پنجم
2020-12-10
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت ششم
2021-03-10
معرفی پادکست سریالی گزنه
2021-03-11
گزنه؛ به‌نام عشق، یک از یازده
2021-03-18
گزنه؛ اطاعت از والدین، دو از یازده
2021-03-25
گزنه؛ انسان‌های دزد و گدا، سه از یازده
2021-04-01
گزنه؛ ضعف انسان در اميد، چهار از یازده
2021-04-08
گزنه؛ پول و بَدنامی، پنج از یازده
2021-04-15
گزنه؛ موجودات و سرنوشت، شش از یازده
2021-04-22
گزنه؛ طمعِ غيرقابل جبران، هفت از یازده
2021-04-29
گزنه؛ دائماً يکسان نماند، هشت از یازده
2021-05-06
گزنه؛ حکومتِ فهم یا جهل، نه از یازده
2021-05-13
گزنه؛ ناامیدی و ناکامی، دَه از یازده
2021-05-20
گزنه؛ آتشِ سردِ عشق، یازده از یازده (پایان)
2021-05-20
گزنه؛ آتشِ سردِ عشق، یازده از یازده (پایان)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-10
معرفی پادکست سریالی شکر تلخ
2020-06-29
شکر تلخ، فصل اول - قسمت اول
2020-07-02
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دوم
2020-07-06
شکر تلخ، فصل اول - قسمت سوم
2020-07-09
شکر تلخ، فصل اول - قسمت چهارم
2020-07-13
شکر تلخ، فصل اول - قسمت پنجم
2020-07-16
شکر تلخ، فصل اول - قسمت ششم
2020-07-20
شکر تلخ، فصل اول - قسمت هفتم
2020-07-23
شکر تلخ، فصل اول - قسمت هشتم
2020-07-27
شکر تلخ، فصل اول - قسمت نهم
2020-07-30
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دهم
2020-08-03
شکر تلخ، فصل اول - قسمت یازدهم
2020-08-06
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دوازدهم
2020-08-10
شکر تلخ، فصل اول - قسمت سیزدهم
2020-08-13
شکر تلخ، فصل اول - قسمت چهاردهم
2020-08-24
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت اول
2020-08-27
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت دوم
2020-08-31
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت سوم
2020-09-03
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت چهارم
2020-09-07
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت پنجم
2020-09-10
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت اول
2020-09-14
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت دوم
2020-09-17
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت سوم
2020-09-21
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت چهارم
2020-09-24
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت پنجم
2020-10-05
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت اول
2020-10-08
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دوم
2020-10-12
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت سوم
2020-10-15
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت چهارم
2020-10-19
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت پنجم
2020-10-22
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت ششم
2020-10-26
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت هفتم
2020-10-29
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت هشتم
2020-11-02
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت نهم
2020-11-05
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دهم
2020-11-09
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت يازدهم
2020-11-12
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دوازدهم
2020-11-23
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت اول
2020-11-26
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت دوم
2020-11-30
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت سوم
2020-12-03
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت چهارم
2020-12-07
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت پنجم
2020-12-10
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت ششم
2021-03-10
معرفی پادکست سریالی گزنه
2021-03-11
گزنه؛ به‌نام عشق، یک از یازده
2021-03-18
گزنه؛ اطاعت از والدین، دو از یازده
2021-03-25
گزنه؛ انسان‌های دزد و گدا، سه از یازده
2021-04-01
گزنه؛ ضعف انسان در اميد، چهار از یازده
2021-04-08
گزنه؛ پول و بَدنامی، پنج از یازده
2021-04-15
گزنه؛ موجودات و سرنوشت، شش از یازده
2021-04-22
گزنه؛ طمعِ غيرقابل جبران، هفت از یازده
2021-04-29
گزنه؛ دائماً يکسان نماند، هشت از یازده
2021-05-06
گزنه؛ حکومتِ فهم یا جهل، نه از یازده
2021-05-13
گزنه؛ ناامیدی و ناکامی، دَه از یازده
2021-05-20
گزنه؛ آتشِ سردِ عشق، یازده از یازده (پایان)
2021-05-20
گزنه؛ آتشِ سردِ عشق، یازده از یازده (پایان)

Latest Episode