داکو | dako
Category Fiction
Published February 28, 2021
Episodes 27

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستان کوتاه برای روح ، بهترین داستان ها ی کوتاه ایران و جهان را حس میکنیم

Available Episodes

2020-07-01
دهن کجی
2020-10-04
سگ ولگرد
2020-10-15
عدل
2020-10-31
سه تار
2020-11-22
صورتک ها
2020-12-09
مراسم اعدام
2021-01-16
شرط بندی
2021-02-28
چوب خشک بلوط
2021-04-29
قُبُل بر وزن دُهُل
2021-05-25
کشکول اول
2021-06-03
مغازه ی خودکشی (مقدمه)
2021-06-04
مغازه ی خودکشی (1)
2021-06-06
مغازه ی خودکشی (2)
2021-06-08
مغازه ی خودکشی (3)
2021-06-09
مغازه ی خودکشی (4)
2021-06-13
مغازه ی خودکشی (5)
2021-06-15
مغازه ی خودکشی (6)
2021-06-19
مغازه ی خودکشی (7)
2021-06-20
مغازه ی خودکشی (8)
2021-06-21
مغازه ی خودکشی (9)
2021-06-24
مغازه ی خودکشی (10)
2021-06-27
مغازه ی خودکشی (11)
2021-06-30
مغازه ی خودکشی (12)
2021-07-02
مغازه ی خودکشی (13)
2021-07-16
مغازه خودکشی 14 (قسمت آخر)
2021-07-25
مهمان های ناخوانده
2021-08-02
خنیده (1) محمود دولت آبادی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-01
دهن کجی
2020-10-04
سگ ولگرد
2020-10-15
عدل
2020-10-31
سه تار
2020-11-22
صورتک ها
2020-12-09
مراسم اعدام
2021-01-16
شرط بندی
2021-02-28
چوب خشک بلوط
2021-04-29
قُبُل بر وزن دُهُل
2021-05-25
کشکول اول
2021-06-03
مغازه ی خودکشی (مقدمه)
2021-06-04
مغازه ی خودکشی (1)
2021-06-06
مغازه ی خودکشی (2)
2021-06-08
مغازه ی خودکشی (3)
2021-06-09
مغازه ی خودکشی (4)
2021-06-13
مغازه ی خودکشی (5)
2021-06-15
مغازه ی خودکشی (6)
2021-06-19
مغازه ی خودکشی (7)
2021-06-20
مغازه ی خودکشی (8)
2021-06-21
مغازه ی خودکشی (9)
2021-06-24
مغازه ی خودکشی (10)
2021-06-27
مغازه ی خودکشی (11)
2021-06-30
مغازه ی خودکشی (12)
2021-07-02
مغازه ی خودکشی (13)
2021-07-16
مغازه خودکشی 14 (قسمت آخر)
2021-07-25
مهمان های ناخوانده
2021-08-02
خنیده (1) محمود دولت آبادی

Latest Episode