درس گفتارهای دفاع عقلانی از دین - دکتر روزبه توسرکانی
Published April 26, 2021
Episodes 44

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلسله جلسات پیش رو در باب موضوع دفاع عقلانی از دین است

Available Episodes

2020-01-27
دفاع عقلانی ۱: مقدمه و هدف جلسات
2020-01-28
دفاع عقلانی ۲: موانع موجود در عقیده‌ورزی
2020-01-28
دفاع عقلانی ۳: تفاوت دفاع عقلانی در گذشته و حال
2020-01-28
دفاع عقلانی ۴: خداناباوري
2020-01-29
دفاع عقلانی ۵: واجب‌الوجود
2020-01-29
دفاع عقلانی ۶: قوانین علمی و نسبت آن با خداوند
2020-01-31
دفاع عقلانی ۷: برهان نظم
2020-01-31
دفاع عقلانی ۸: نظریه‌ی تکامل
2020-01-31
دفاع عقلانی ۹: تبعات عملی التزام به خدای فلسفی
2020-01-31
دفاع عقلانی ۱۰: مراد از عرفان و دین چیست؟
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۱: ارتباط با هستی محض
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۲: اعجاز قرآن و مصونیت از تحریف
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۳: انتظار صحیح نسبت به متن مقدس
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۴: چه نوع انتظاری از متن قرآن باید داشته باشیم؟
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۵: تبارشناسی اشکالات به دین، مسئله‌ی شرّ و تحدی در قرآن
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۶: دین و مؤلفه‌های محوری آن
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۷: بررسی پدیده تحریف دین
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۸: انواع شبهات دینی و نحوه پاسخگویی به آنها
2020-02-02
دفاع عقلانی ۱۹: برخی نکات دیگر در باب اعجاز قرآن و بررسی کتاب الفرقان الحق
2020-02-02
دفاع عقلانی ۲۰
2020-02-02
دفاع عقلانی ۲۱: بررسی مسئله تعارض علم و دین ۱
2020-02-02
دفاع عقلانی ۲۲: تعارض علم و دین ۲ : نظریه‌ی تکامل
2020-02-02
دفاع عقلانی ۲۳: تعارض علم و دین ۳: دوگانه‌ی تکامل‌گرایی و خلقت‌گرایی
2020-02-05
دفاع عقلانی ۲۴: مؤلفه‌های ترجیح‌بخش تکامل‌گرایی بر خلقت‌گرایی
2020-02-24
دفاع عقلانی ۲۵: مغالطه‌ی خداناباوران در تعارض ادعایی تکامل‌گرایی و الهیات
2020-02-24
دفاع عقلانی ۲۶: بررسی دو بدفهمی حاصل از سنتز مدرن در تعارض نظریة تکامل و دین
2020-02-24
دفاع عقلانی ۲۷: تعارض علم و متون دینی در گزاره‌‌های ناظر به طبیعت
2020-02-24
دفاع عقلانی ۲۸: تفاوت نگاه علم و دین به طبیعت
2020-02-24
دفاع عقلانی ۲۹: زبان پدیدارشناسانه قرآن
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۰: شروع بررسی ایرادات علمی به قرآن
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۱: شروع بررسی اشکالهای علمی گرفته شده به قرآن
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۲: نقد معجزات قرآن و ادامه ایردات علمی به قرآن
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۳: ادامه ایرادها به قرآن
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۴: ادامه ایرادها به قرآن-بیولوژی
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۵: ادامه ایرادها به قرآن (جنین‌شناسی، قلب، شیر)
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۶: ادامه ایرادها به قرآن (زمین شناسی)
2020-02-25
دفاع عقلانی ۳۷: ادامه ایرادها به قرآن (مسئله معجزه)
2020-02-25
دفاع عقلانی ۳۸: چیستی معجزه، ادامه ایرادات علمی به قرآن
2020-02-25
دفاع عقلانی ۳۹: ایراد علمی به فرشته و جن
2020-04-10
دفاع عقلانی ۴۰: ذوالقرنین
2020-04-25
دفاع عقلانی ۴۱
2020-07-29
دفاع عقلانی ۴۲
2021-04-26
دفاع عقلانی ۴۳
2021-04-26
دفاع عقلانی ۴۴

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-01-27
دفاع عقلانی ۱: مقدمه و هدف جلسات
2020-01-28
دفاع عقلانی ۲: موانع موجود در عقیده‌ورزی
2020-01-28
دفاع عقلانی ۳: تفاوت دفاع عقلانی در گذشته و حال
2020-01-28
دفاع عقلانی ۴: خداناباوري
2020-01-29
دفاع عقلانی ۵: واجب‌الوجود
2020-01-29
دفاع عقلانی ۶: قوانین علمی و نسبت آن با خداوند
2020-01-31
دفاع عقلانی ۷: برهان نظم
2020-01-31
دفاع عقلانی ۸: نظریه‌ی تکامل
2020-01-31
دفاع عقلانی ۹: تبعات عملی التزام به خدای فلسفی
2020-01-31
دفاع عقلانی ۱۰: مراد از عرفان و دین چیست؟
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۱: ارتباط با هستی محض
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۲: اعجاز قرآن و مصونیت از تحریف
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۳: انتظار صحیح نسبت به متن مقدس
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۴: چه نوع انتظاری از متن قرآن باید داشته باشیم؟
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۵: تبارشناسی اشکالات به دین، مسئله‌ی شرّ و تحدی در قرآن
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۶: دین و مؤلفه‌های محوری آن
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۷: بررسی پدیده تحریف دین
2020-02-01
دفاع عقلانی ۱۸: انواع شبهات دینی و نحوه پاسخگویی به آنها
2020-02-02
دفاع عقلانی ۱۹: برخی نکات دیگر در باب اعجاز قرآن و بررسی کتاب الفرقان الحق
2020-02-02
دفاع عقلانی ۲۰
2020-02-02
دفاع عقلانی ۲۱: بررسی مسئله تعارض علم و دین ۱
2020-02-02
دفاع عقلانی ۲۲: تعارض علم و دین ۲ : نظریه‌ی تکامل
2020-02-02
دفاع عقلانی ۲۳: تعارض علم و دین ۳: دوگانه‌ی تکامل‌گرایی و خلقت‌گرایی
2020-02-05
دفاع عقلانی ۲۴: مؤلفه‌های ترجیح‌بخش تکامل‌گرایی بر خلقت‌گرایی
2020-02-24
دفاع عقلانی ۲۵: مغالطه‌ی خداناباوران در تعارض ادعایی تکامل‌گرایی و الهیات
2020-02-24
دفاع عقلانی ۲۶: بررسی دو بدفهمی حاصل از سنتز مدرن در تعارض نظریة تکامل و دین
2020-02-24
دفاع عقلانی ۲۷: تعارض علم و متون دینی در گزاره‌‌های ناظر به طبیعت
2020-02-24
دفاع عقلانی ۲۸: تفاوت نگاه علم و دین به طبیعت
2020-02-24
دفاع عقلانی ۲۹: زبان پدیدارشناسانه قرآن
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۰: شروع بررسی ایرادات علمی به قرآن
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۱: شروع بررسی اشکالهای علمی گرفته شده به قرآن
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۲: نقد معجزات قرآن و ادامه ایردات علمی به قرآن
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۳: ادامه ایرادها به قرآن
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۴: ادامه ایرادها به قرآن-بیولوژی
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۵: ادامه ایرادها به قرآن (جنین‌شناسی، قلب، شیر)
2020-02-24
دفاع عقلانی ۳۶: ادامه ایرادها به قرآن (زمین شناسی)
2020-02-25
دفاع عقلانی ۳۷: ادامه ایرادها به قرآن (مسئله معجزه)
2020-02-25
دفاع عقلانی ۳۸: چیستی معجزه، ادامه ایرادات علمی به قرآن
2020-02-25
دفاع عقلانی ۳۹: ایراد علمی به فرشته و جن
2020-04-10
دفاع عقلانی ۴۰: ذوالقرنین
2020-04-25
دفاع عقلانی ۴۱
2020-07-29
دفاع عقلانی ۴۲
2021-04-26
دفاع عقلانی ۴۳
2021-04-26
دفاع عقلانی ۴۴

Latest Episode