در بیست دقیقه
Category Arts
Published March 27, 2020
Episodes 135

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

از اونجاییکه هر کاری وقتی گروهی و جمعی میشه، انجامش انگیزه های بیشتری براش داریم، و از طرفی هممون سرمون شلوغه و دوست داریم و لازمه که مطالعه مداوم داشته باشیم، من در این مجموعه روزانه بیست دقیقه مطالعه یک کتاب خوب رو بلند بلند انجام میدم و منتشر میکنم تا شماها هم وقتهای غیر مفیدتون رو‌ مفیدش کنید. اینجا کتاب صوتی تولید نمیشه پس من راحت مطالعه میکنم و گاهی هم بینش نکاتی رو میگم. از این فرصت استفاده کنید و ببینید که با همین مدت زمان روزانه محدود در روز، طی یک سال بین ۱۲ تا ۲۰ کتاب رو‌میتونیم تموم کنیم. هیجان انگیزه ، نه؟!!

Available Episodes

2019-08-18
مجموعه در بیست دقیقه
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت اول
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت دوم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت سوم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت چهارم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت پنجم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت ششم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت هفتم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت هشتم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت نهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت دهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت یازدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت دوازدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت سیزدهم
2019-08-21
عا‌دت های اتمی - قسمت چهاردهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت پانزدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت شانزدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت هفدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت هجدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت نوزدهم
2019-08-22
عادت های اتمی - قسمت بیستم
2019-08-23
عادت های اتمی - قسمت بیست و یکم
2019-08-24
عادت های اتمی - قسمت بیست و دوم
2019-08-25
عادت های اتمی - قسمت بیست و سوم
2019-08-26
عادت های اتمی - قسمت بیست و چهارم
2019-08-27
عادت های اتمی - قسمت بیست و پنجم (آخر)
2019-08-28
واقع نگری - معرفی کتاب
2019-08-29
واقع نگری - قسمت اول
2019-08-31
واقع نگری - قسمت دوم
2019-09-01
واقع نگری - قسمت سوم
2019-09-02
واقع نگری - قسمت چهارم
2019-09-03
واقع نگری - قسمت پنجم
2019-09-05
واقع نگری - قسمت ششم
2019-09-06
واقع نگری - قسمت هفتم
2019-09-07
واقع نگری - قسمت هشتم
2019-09-08
واقع نگری - قسمت نهم
2019-09-12
واقع نگری - قسمت دهم
2019-09-13
واقع نگری - قسمت یازدهم
2019-09-15
واقع نگری - قسمت دوازدهم
2019-09-16
واقع نگری - قسمت سیزدهم
2019-09-17
واقع نگری - قسمت چهاردهم
2019-09-18
واقع نگری - قسمت پانزدهم
2019-09-19
واقع نگری - قسمت شانزدهم
2019-09-21
واقع نگری - قسمت هفدهم
2019-09-22
واقع نگری - قسمت هجدهم
2019-09-23
واقع نگری - قسمت نوزدهم
2019-09-25
واقع نگری - قسمت بیستم
2019-09-27
واقع نگری - قسمت بیست و یکم
2019-09-30
واقع نگری - قسمت بیست و دوم
2019-09-30
واقع نگری: قسمت بیست و سوم
2019-10-01
واقع نگری - قسمت بیست و چهارم
2019-10-03
واقع نگری - قسمت بیست و پنجم
2019-10-04
واقع نگری - قسمت بیست و ششم
2019-10-04
واقع نگری - قسمت بیست و هفتم (پایانی)
2019-10-05
واقع نگری - جمع بندی
2019-10-07
کار عمیق - قسمت اول
2019-10-08
کار عمیق - قسمت دوم
2019-10-09
کار عمیق - قسمت سوم
2019-10-10
کار عمیق - قسمت چهارم
2019-10-12
کار عمیق - قسمت پنجم
2019-10-14
کار عمیق - قسمت ششم
2019-10-15
کار عمیق - قسمت هفتم
2019-10-17
کار عمیق - قسمت هشتم
2019-10-20
کار عمیق - قسمت نهم
2019-10-21
کار عمیق - قسمت دهم
2019-10-24
کار عمیق - قسمت یازدهم
2019-10-24
کار عمیق - قسمت دوازدهم
2019-10-25
کار عمیق - قسمت سیزدهم
2019-10-26
کار عمیق - قسمت چهاردهم
2019-10-27
کار عمیق - قسمت پانزدهم
2019-10-31
کار عمیق - قسمت شانزدهم
2019-11-01
کار عمیق - قسمت هفدهم
2019-11-03
کار عمیق - قسمت هجدهم
2019-11-04
کار عمیق - قسمت نوزدهم
2019-11-05
کار عمیق - قسمت بیستم
2019-11-08
کار عمیق - بیست و یکم
2019-11-09
کار عمیق - قسمت بیست و دوم
2019-11-10
کار عمیق - قسمت بیست و سوم
2019-11-14
کار عمیق - قسمت بیست و چهارم
2019-11-14
کار عمیق - قسمت بیست و پنجم
2019-11-14
کار عمیق - قسمت بیست و ششم
2019-11-15
کار عمیق - قسمت بیست و هفتم
2019-11-21
کار عمیق - قسمت بیست و هشتم
2019-11-28
کار عمیق - قسمت بیست و‌نهم (آخر)
2019-11-29
طرز فکر - قسمت اول
2019-11-30
طرز فکر - قسمت دوم
2019-12-01
طرز فکر - قسمت سوم
2019-12-02
طرز فکر - قسمت چهارم
2019-12-04
طرز فکر - قسمت پنجم
2019-12-06
طرز فکر - قسمت ششم
2019-12-06
طرز فکر - قسمت هفتم
2019-12-07
طرز فکر - قسمت هشتم
2019-12-08
طرز فکر - قسمت نهم
2019-12-09
طرز فکر - قسمت دهم
2019-12-11
طرز فکر - قسمت یازدهم
2019-12-12
طرز فکر - قسمت دوازدهم
2019-12-15
طرز فکر - قسمت‌ سیزدهم
2019-12-16
طرز فکر - قسمت چهاردهم
2019-12-18
طرز فکر - قسمت پانزدهم
2019-12-19
طرز فکر - قسمت شانزدهم
2019-12-21
طرز فکر - قسمت هفدهم
2019-12-23
طرز فکر - قسمت هجدهم
2019-12-24
طرز فکر - قسمت نوزدهم
2019-12-25
طرز فکر - قسمت بیستم
2019-12-27
طرز فکر - قسمت بیست و یکم
2020-01-02
طرز فکر - قسمت بیست و دوم
2020-01-06
طرز فکر - قسمت بیست و سوم
2020-01-09
طرز فکر - قسمت بیست و چهارم
2020-01-11
طرز فکر - قسمت بیست و پنجم
2020-01-14
طرز فکر - قسمت بیست و ششم
2020-01-16
طرز فکر - قسمت بیست و هفتم
2020-01-17
طرز فکر - قسمت بیست و هشتم
2020-01-18
طرز فکر - قسمت بیست و‌ نهم
2020-01-20
طرز فکر - قسمت سی ام
2020-01-22
طرز فکر - قسمت سی و یکم (آخر)
2020-01-30
نسل چهارم بازاریابی
2020-02-02
نسل چهارم بازاریابی - قسمت اول
2020-02-03
نسل چهارم بازاریابی - قسمت دوم
2020-02-04
نسل چهارم بازاریابی - قسمت سوم
2020-02-05
بازاریابی نسل چهارم - قسمت چهارم
2020-02-06
نسل چهارم بازاریابی - قسمت پنجم
2020-02-09
نسل چهارم بازاریابی - قسمت ششم
2020-02-10
نسل چهارم بازاریابی - قسمت هفتم
2020-02-13
نسل چهارم بازاریابی - قسمت هشتم
2020-02-16
نسل چهارم بازاریابی - قسمت نهم
2020-02-19
نسل چهارم بازاریابی - قسمت دهم
2020-02-23
نسل چهارم بازاریابی - قسمت یازدهم
2020-02-24
نسل چهارم بازاریابی - قسمت دوازدهم
2020-02-25
نسل چهارم بازاریابی - قسمت سیزدهم
2020-02-29
نسل چهارم بازاریابی - قسمت چهاردهم
2020-03-09
نسل چهارم بازاریابی - قسمت پانزدهم
2020-03-20
نسل چهارم بازاریابی - قسمت شانزدهم
2020-03-24
نسل چهارم بازاریابی - قسمت هفدهم
2020-03-26
نسل چهارم بازاریابی - قسمت هجدهم
2020-03-27
بازی برد - معرفی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-08-18
مجموعه در بیست دقیقه
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت اول
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت دوم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت سوم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت چهارم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت پنجم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت ششم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت هفتم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت هشتم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت نهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت دهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت یازدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت دوازدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت سیزدهم
2019-08-21
عا‌دت های اتمی - قسمت چهاردهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت پانزدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت شانزدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت هفدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت هجدهم
2019-08-21
عادت های اتمی - قسمت نوزدهم
2019-08-22
عادت های اتمی - قسمت بیستم
2019-08-23
عادت های اتمی - قسمت بیست و یکم
2019-08-24
عادت های اتمی - قسمت بیست و دوم
2019-08-25
عادت های اتمی - قسمت بیست و سوم
2019-08-26
عادت های اتمی - قسمت بیست و چهارم
2019-08-27
عادت های اتمی - قسمت بیست و پنجم (آخر)
2019-08-28
واقع نگری - معرفی کتاب
2019-08-29
واقع نگری - قسمت اول
2019-08-31
واقع نگری - قسمت دوم
2019-09-01
واقع نگری - قسمت سوم
2019-09-02
واقع نگری - قسمت چهارم
2019-09-03
واقع نگری - قسمت پنجم
2019-09-05
واقع نگری - قسمت ششم
2019-09-06
واقع نگری - قسمت هفتم
2019-09-07
واقع نگری - قسمت هشتم
2019-09-08
واقع نگری - قسمت نهم
2019-09-12
واقع نگری - قسمت دهم
2019-09-13
واقع نگری - قسمت یازدهم
2019-09-15
واقع نگری - قسمت دوازدهم
2019-09-16
واقع نگری - قسمت سیزدهم
2019-09-17
واقع نگری - قسمت چهاردهم
2019-09-18
واقع نگری - قسمت پانزدهم
2019-09-19
واقع نگری - قسمت شانزدهم
2019-09-21
واقع نگری - قسمت هفدهم
2019-09-22
واقع نگری - قسمت هجدهم
2019-09-23
واقع نگری - قسمت نوزدهم
2019-09-25
واقع نگری - قسمت بیستم
2019-09-27
واقع نگری - قسمت بیست و یکم
2019-09-30
واقع نگری - قسمت بیست و دوم
2019-09-30
واقع نگری: قسمت بیست و سوم
2019-10-01
واقع نگری - قسمت بیست و چهارم
2019-10-03
واقع نگری - قسمت بیست و پنجم
2019-10-04
واقع نگری - قسمت بیست و ششم
2019-10-04
واقع نگری - قسمت بیست و هفتم (پایانی)
2019-10-05
واقع نگری - جمع بندی
2019-10-07
کار عمیق - قسمت اول
2019-10-08
کار عمیق - قسمت دوم
2019-10-09
کار عمیق - قسمت سوم
2019-10-10
کار عمیق - قسمت چهارم
2019-10-12
کار عمیق - قسمت پنجم
2019-10-14
کار عمیق - قسمت ششم
2019-10-15
کار عمیق - قسمت هفتم
2019-10-17
کار عمیق - قسمت هشتم
2019-10-20
کار عمیق - قسمت نهم
2019-10-21
کار عمیق - قسمت دهم
2019-10-24
کار عمیق - قسمت یازدهم
2019-10-24
کار عمیق - قسمت دوازدهم
2019-10-25
کار عمیق - قسمت سیزدهم
2019-10-26
کار عمیق - قسمت چهاردهم
2019-10-27
کار عمیق - قسمت پانزدهم
2019-10-31
کار عمیق - قسمت شانزدهم
2019-11-01
کار عمیق - قسمت هفدهم
2019-11-03
کار عمیق - قسمت هجدهم
2019-11-04
کار عمیق - قسمت نوزدهم
2019-11-05
کار عمیق - قسمت بیستم
2019-11-08
کار عمیق - بیست و یکم
2019-11-09
کار عمیق - قسمت بیست و دوم
2019-11-10
کار عمیق - قسمت بیست و سوم
2019-11-14
کار عمیق - قسمت بیست و چهارم
2019-11-14
کار عمیق - قسمت بیست و پنجم
2019-11-14
کار عمیق - قسمت بیست و ششم
2019-11-15
کار عمیق - قسمت بیست و هفتم
2019-11-21
کار عمیق - قسمت بیست و هشتم
2019-11-28
کار عمیق - قسمت بیست و‌نهم (آخر)
2019-11-29
طرز فکر - قسمت اول
2019-11-30
طرز فکر - قسمت دوم
2019-12-01
طرز فکر - قسمت سوم
2019-12-02
طرز فکر - قسمت چهارم
2019-12-04
طرز فکر - قسمت پنجم
2019-12-06
طرز فکر - قسمت ششم
2019-12-06
طرز فکر - قسمت هفتم
2019-12-07
طرز فکر - قسمت هشتم
2019-12-08
طرز فکر - قسمت نهم
2019-12-09
طرز فکر - قسمت دهم
2019-12-11
طرز فکر - قسمت یازدهم
2019-12-12
طرز فکر - قسمت دوازدهم
2019-12-15
طرز فکر - قسمت‌ سیزدهم
2019-12-16
طرز فکر - قسمت چهاردهم
2019-12-18
طرز فکر - قسمت پانزدهم
2019-12-19
طرز فکر - قسمت شانزدهم
2019-12-21
طرز فکر - قسمت هفدهم