در جستجوی دلتورا-deltora quest
Category Fiction
Published May 14, 2021
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در جستجوی دلتورا (Deltora Quest) داستانی فانتزی و متشکل از سه مجموعه، نوشتهٔ امیلی رودا نویسندهٔ استرالیایی است.[۱] داستان دربارهٔ سه همسفر است که سرزمین تخیلی دلتورا را به دنبال تکمیل کمربند دلتورا و شکست خادمان ارباب سایه‌های اهریمنی زیر پا می‌گذارند. نويسنده كتاب خانم اميلي رودا مترجم خانم محبوبه نجف خاني با صداي نوشين پيرهادي

Available Episodes

2020-11-19
پادکست فارسی در جستجوی دلتورا- معرفی
2020-11-22
پادکست فارسی دلتورا-پادشاه 1
2020-11-24
پادکست فارسی دلتورا-کمربند دلتورا2
2020-11-27
پادکست فارسی دلتورا-فرار3
2020-11-29
پادکست فارسی دلتورا-دکان آهنگری4
2020-12-08
پادکست فارسی دلتورا-حمله غافلگیرانه دشمن5
2020-12-16
پادکست فارسی دلتورا-دوستی تا دم مرگ6
2020-12-20
پادکست فارسی دلتورا-خیانت7
2020-12-31
پادکست فارسی دلتورا-لیف 8
2021-01-13
پادکست فارسی دلتورا-راز9
2021-01-26
پادکست فارسی دلتورا-تصمیم 10
2021-02-10
پادکست فارسی دلتورا-مواظب باشید 11
2021-04-26
پادکست فارسی دلتورا-ونبار 12
2021-04-28
پادکست فارسی دلتورا-لانه13
2021-05-02
پادکست فارسی دلتورا-تاریکی14
2021-05-14
پادکست فارسی در جستجوی دلتورا - گلهای حیات 15
2021-05-31
پادکست فارسی در جستجوی دلتورا_یاقوت زرد16
2021-05-31
پادکست فارسی در جستجوی دلتورا_یاقوت زرد16

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-19
پادکست فارسی در جستجوی دلتورا- معرفی
2020-11-22
پادکست فارسی دلتورا-پادشاه 1
2020-11-24
پادکست فارسی دلتورا-کمربند دلتورا2
2020-11-27
پادکست فارسی دلتورا-فرار3
2020-11-29
پادکست فارسی دلتورا-دکان آهنگری4
2020-12-08
پادکست فارسی دلتورا-حمله غافلگیرانه دشمن5
2020-12-16
پادکست فارسی دلتورا-دوستی تا دم مرگ6
2020-12-20
پادکست فارسی دلتورا-خیانت7
2020-12-31
پادکست فارسی دلتورا-لیف 8
2021-01-13
پادکست فارسی دلتورا-راز9
2021-01-26
پادکست فارسی دلتورا-تصمیم 10
2021-02-10
پادکست فارسی دلتورا-مواظب باشید 11
2021-04-26
پادکست فارسی دلتورا-ونبار 12
2021-04-28
پادکست فارسی دلتورا-لانه13
2021-05-02
پادکست فارسی دلتورا-تاریکی14
2021-05-14
پادکست فارسی در جستجوی دلتورا - گلهای حیات 15
2021-05-31
پادکست فارسی در جستجوی دلتورا_یاقوت زرد16
2021-05-31
پادکست فارسی در جستجوی دلتورا_یاقوت زرد16

Latest Episode