در مسیح آزادیست
Published November 21, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست قصد دارد ، با تعالیم الهیات مسیحی، عیسی مسیح را به شما بشناساند و اعلام کند که او یعنی نجات دهنده ما، خداوند ما عیسی مسیح که روی صلیب برای من و تو و ما جان پربهایش را فدیه داد، روزی خواهد آمد تا بر مردگان و زندگان داوری کند. امیدوارم با شنیدن این موعظات، امید زنده ای که مسیح عیسی در دلهای ما برقرار می کند، برکت وجود شما باشد.

Available Episodes

2020-11-21
اعتقاد نامه مسیحی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-21
اعتقاد نامه مسیحی

Latest Episode